Agenda Dieren (hand­having dieren­welzijn)


21 april 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Agenda Dieren;

Overwegende dat:

dierenwelzijn als prioriteit wordt opgenomen in het Stedelijk Handhavingsprogramma 2017;
er momenteel een onderzoek naar de stand van zaken in de aanpak van dierenmishandeling en –verwaarlozing wordt uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) en deze resultaten dit voorjaar bekend worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de Amsterdamse handhaving dierenwelzijn opnieuw te beoordelen wanneer de onderzoeksresultaten van het WODC over de aanpak van dierenmishandeling en –verwaarlozing bekend worden en dit binnen 3 maanden naar de gemeenteraad te sturen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen