Agenda Dieren (afspraken maken over verbe­teren dieren­welzijn Artis)


21 april 2016

Amendement van de raadsleden Nuijens, van Lammeren en van den Heuvel inzake het inzichtelijker en beter borgen van gemeentelijke doelstellingen t.a.v. dierenwelzijn, duurzaamheid, natuureducatie en monumentaliteit in de langjarige subsidierelatie met Artis.

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de voordracht van het college van burgemeester en wethouders van 21 april 2016 inzake het Vaststellen van de Agenda Dieren. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 261);

Constaterende dat:

De gemeente Amsterdam tot vorig jaar een jaarlijkse subsidie van €4.753.700 uitkeerde aan Artis en de gemeenteraad heeft besloten om, beginnend in 2016, een bezuiniging door te voeren op de jaarlijks aan Artis verleende subsidie van €100.000, opbouwend tot €1.000.000 per jaar;
In de 'Agenda Dieren' aan het kopje 'Artis', ondanks bovenstaande -aanzienlijke - subsidierelatie geen enkel actiepunt is verbonden;
Artis - al dan niet in het kader van de subsidierelatie - in een zichtbaar en zinvol langjarig investeringstraject zit dat ten goede kan komen aan meerdere gemeentelijke doelstellingen, waaronder dierenwelzijn, duurzaamheid, natuureducatie en monumentaliteit, en grote investeringen vergt;
Die investeringen bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan het verminderen van het aantal diersoorten, het verminderen van het aantal grote (roof)dieren en het vergroten van leefruimte, maar nu voor raad en Amsterdammers niet inzichtelijk of, hoe en in welke mate dat gebeurt;
In het kader van de recent doorgevoerde bezuiniging door de raad niet in den brede is afgewogen in welke mate de subsidie - danwel de bezuiniging daarop - bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen die de basis vormen voor de subsidierelatie;

Overwegende dat:

Een aantal van de noodzakelijke verbeteringen bovenwettelijk zijn, en dus niet afgedwongen kunnen worden, maar wel onderling kunnen worden overeengekomen in het kader van de subsidierelatie;
Artis, gezien de subsidierelatie en de noodzakelijke investeringen gebaat is bij zekerheid ten aanzien van de subsidie, het langjarig zicht daarop, de beoogde doelstellingen daarvan, en de daarmee samenhangende investeringshorizon die zij kan hanteren;
De gemeente, gezien (bijvoorbeeld) signalen over het vergroten van het verblijf voor de olifanten, en het gelijktijdig inzetten op het vergroten van de populatie olifanten, gebaat is bij (meer) zicht op haar doelstellingen en een heldere relatie tussen doelstellingen en subsidieafspraken;

Voorts overwegende dat:

Initiatieven als Micropia, het Planetarium, het restaureren en in gebruik nemen van erfgoed, en het tentoonstellen van de collectie opgezette dieren kunnen bijdragen aan het verminderen van de mate waarin Artis voor haar inkomsten afhankelijk is voor het tentoonstellen van levende dieren;
De opgaves ten aanzien van dierenwelzijn, natuureducatie, duurzaamheid en het restaureren van monumentaal erfgoed samenhangen, maar nu niet inzichtelijk is op welke wijze, wat zowel de inzichtelijkheid voor de raad en de stad, de sturingsmogelijkheid voor het College op doelstellingen, als de door Artis te hanteren investeringshorizon voor de verbeteringen bemoeilijkt;
Amsterdam gebaat is bij een zo openbaar en laagdrempelig mogelijk Artis, dat duurzaam kan investeren in dierenwelzijn, duurzaamheid, natuureducatie, restauratie en het strategisch inzetten van erfgoed, en in het ontwikkelen van Artis als openbare verblijfslocatie.

besluit:

In de 'Agenda Dieren', na het kopje 'Artis', als actiepunten toe te voegen:

"Het College maakt na onderzoek, in samenspraak met Artis, experts en de gemeenteraad, in het kader van een inzichtelijke, wederzijds voorspelbare, meerjarige en betrouwbare subsidierelatie, heldere afspraken ten aanzien van in ieder geval:

Verbeteringen van dierenwelzijn, bijvoorbeeld het verminderen van het aantal soorten en dieren, het vergroten van leefruimte en het beperken van het aantal dieren met een grote natuurlijke habitat;
Duurzaamheid en groen;
De restauratie, exploitatie en openbare toegankelijkheid van monumentaal erfgoed;
Kansen die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Artis richting natuur- en wetenschapseducatie, middels initiatieven als Micropia."

De leden van de gemeenteraad,

J.W. Nuijens

J.F.W. van Lammeren

M.E. van den Heuvel


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen