Actu­a­liteit Schiphol (stop uitbreiding)


20 april 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de uitzending van Zembla over de gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan ultra fijnstof (stop op uitbreiding).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitzending van Zembla over de gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan ultrafijnstof;

Overwegende dat:

- het verder uitbreiden van Schiphol niet verstandig is vanwege de aannemelijkheid van schadelijke gezondheidseffecten door langdurige blootstelling aan ultrafijnstof.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- als aandeelhouder van luchthaven Schiphol en als vertegenwoordiger binnen de Omgevingsraad Schiphol niet langer in te stemmen met uitbreiding van (het aantal vluchten van) Schiphol, in ieder geval totdat er meer bekend is over de gevolgen van ultrafijn stof door Schiphol op omwonenden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

D66, SP, VVD, CDA, PvdA, PvdO