Actu­a­liteit inzake uitspraak klimaatzaak Urgenda (toet­sings­kaders)


1 juli 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de actualiteit inzake de uitspraak van de rechter in de zaak van Urgenda tegen de staat (toetsingskaders)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitspraak van de rechter in de zaak van Urgenda tegen de staat;

Overwegende dat de rechtbank heeft bepaald dat:
- De staat ervoor moet zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2) in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990;
- De staat meer moet doen om het dreigende gevaar veroorzaakt door de klimaatverandering te keren, gegeven ook zijn zorgplicht voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu;

Constaterende dat:
- de gevaarlijke klimaatverandering die ontstaat bij een opwarming van de aarde met 2 °C of meer, althans met ongeveer 4 °C, ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, die volgens beste wetenschappelijk inzichten verwacht wordt bij de huidige emissietrends, grote groepen mensen en mensenrechten wereldwijd bedreigt;
- van alle landen die een significante hoeveelheid broeikasgassen uitstoten in de atmosfeer, de uitstoot van Nederland per hoofd van de bevolking tot de hoogste ter wereld behoort;
de ambitie van Amsterdam is om in 2020 slechts 15% minder energie te verbruiken ten opzichte van 2013 en slechts 15% meer duurzame energie op te wekken dan in 2013;
- het onduidelijk is in hoeverre Amsterdam kan voldoen aan de landelijke opgave;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- In alle gemeentelijke plannen en toetsingskaders (zoals bestemmingsplannen, ruimtelijke visies) inzichtelijk te maken welke bijdrage het plan of toetsingskader levert aan de vermindering of toename van de uitstoot van CO2.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdA, PvdO

Tegen

SP, VVD, CDA, D66

Lees onze andere moties

Voorjaarsnota 2015 (bezuiniging Artis ten goede aan dierenwelzijnsketen)

Lees verder

Actualiteit uitspraak klimaatzaak Urgenda (berekening maatregelen)

Lees verder

    Word actief Doneer