Actu­a­liteit (Herbe­zinning Oosterpark)


15 september 2014

Motie van het raadslid J. van Lammeren inzake herbezinning Oosterpark

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de actualiteit herbezinning Oosterpark inzake herbezinning Oosterpark

Overwegende dat:
- Twijfel over de juistheid omtrent het aantal bomen in het Oosterpark is ontstaan.
- Staat te lezen in het Bestemmingsplan Oosterparkbuurt (27 feb 2013), gemaakt in opdracht van Stadsdeel Oost (pag 58): “In en rond het Oosterpark staan vele bomen, circa 1.350 in totaal.”
- Zo staat te lezen bij de toelichting van de kapvergunning (12 juni 2013) “Om dit te bereiken is het noodzakelijk om een deel van de ongeveer 1.800 bomen in het park te kappen.”
- De daadwerkelijke bomenkap rondom de datum van deze raadsvergadering start.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Direct met het stadsdeel in gesprek te treden en te verzoeken de bomenkap met onmiddellijke ingang op te schorten;
- Een schouw aan te vragen met betrekking tot de telling van de bomen;
- Daarover terug te rapporteren aan de Raad.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdO

Tegen

Alleanderepartijen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

4-maandsrapportage (Milieuzone voor bestelauto’s)

Lees verder

Begroting 2015 (definitie gezonde lucht)

Lees verder

    Word actief Doneer