4-maands­rap­portage (Mili­euzone voor bestel­au­to’s)


7 juli 2014

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de 4-maandsrapportage (luchtkwaliteit in Amsterdam: milieuzone voor bestelauto’s)

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de 4-maandsrapportage,

Constaterende dat:
- De luchtkwaliteit in de gemeente Amsterdam van onvoldoende kwaliteit is;
- De gemeente Amsterdam maatregelen moet treffen om de Europese normen voor luchtkwaliteit te halen;
- De adviesnorm voor fijnstof van de grootte PM10, zoals opgesteld van de World Health Organization (WHO), die de helft lager ligt dan de Europese norm, in Amsterdam op grote schaal wordt overschreden;
- Ten tijde van het plan ‘Schone lucht voor Amsterdam’ door de gemeente, het Rijk en andere partners een intentieverklaring is getekend met als doel medio 2013 te komen tot de instelling van een milieuzone voor bestelauto’s;

Overwegende dat:
- Een milieuzone voor bestelauto’s effectief bijdraagt aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Uit de ‘Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit’ en onderzoek van TNO blijkt dat de instelling van een milieuzone voor bestelauto’s effectief is en zelfs een nog hogere effectiviteit heeft dan waarmee rekening werd gehouden in het plan ‘Schone Lucht voor Amsterdam’, omdat een het wagenpark bestaande uit bestelauto’s met sterk vervuilende Euro 3 en 4 motoren wordt verschoond;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Een onderzoek te doen naar de haalbaarheid en kosten van invoering van een milieuzone voor bestelverkeer;
- Dit voorstel de raad te doen toekomen en te betrekken bij de behandeling van de Begroting 2015.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdO

Tegen

VVD, D66, PvdA, SP, CDA