4-maands­rap­portage (Parkeer­tarief koppelen aan ener­gie­label)


7 juli 2014

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de 4-maandsrapportage (luchtkwaliteit in Amsterdam: parkeertarief koppelen aan energielabel)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de 4-maandsrapportage,

Overwegende dat:
- Amsterdam te maken heeft met knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit die het rechtstreekse gevolg zijn van veel en vuil verkeer;
- Betaald parkeren al een bijdrage levert aan het beperken van verkeersstromen;
- Het differentiëren van parkeertarieven volgens onderzoek van CE Delft een belangrijke bijdrage kan leveren aan het veranderen van de samenstelling van die verkeersstromen en het verminderen van schadelijke emissies;
- Differentiatie van parkeertarieven mogelijk is doordat kentekens moeten worden ingevoerd op alle parkeermeters;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Het concept om parkeertarieven te differentiëren op basis het energielabel van het voertuig (waarbij aan een onzuinige auto een hoog parkeertarief wordt verbonden en aan een zuinige auto een lager parkeertarief) te onderzoeken in het kader van verschoning van de Amsterdamse lucht;
- Hierbij zowel parkeertarieven voor vergunninghouders als niet-vergunninghouders te betrekken;
- De uitkomsten hiervan te rapporteren aan de gemeenteraad en te betrekken bij de begroting 2015.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

4-maandsrapportage (Luchtkwaliteit in Amsterdam: smogalarm)

Lees verder

4-maandsrapportage (Milieuzone voor bestelauto’s)

Lees verder

    Word actief Doneer