Schrif­te­lijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake het over­schrijden van geluids­normen


Indiendatum: 30 dec. 2022

In oktober werd er in NRCi aandacht besteed aan het feit dat gemeenten in Nederland duizenden

woningen bouwen op plekken waar landelijke geluidsnormen worden overschreden. “Om dat mogelijk te maken, maken gemeenten juridische bokkensprongen: boekhoudkundig de geluidsoverlast naar beneden redeneren, uitzondering op uitzondering stapelen, een verbod in het koopcontract op zolder te slapen, of ramen die niet open kunnen”, aldus Fred Woudenberg (hoofd leefomgeving bij GGD Amsterdam en voormalig lid van de Gezondheidsraad).

Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat geluidsoverlast o.a. leidt tot ernstige slaapproblemen, stress, hoge bloeddruk en hartziekten. Sinds 2018 en 2019 adviseren de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) daarom om de geluidsnormen naar beneden bij te stellen. De GGD’en maken zich volgens het artikel in NRC grote zorgen want met de komst van de Omgevingswet zullen de geluidsnormen juist nog verder omhooggaan en krijgen gemeenten nog meer ruimte om van milieunormen af te wijken.

Wat betreft de fractie van de Partij voor de Dieren horen mensen beschermd te worden tegen de negatieve gezondheidseffecten van te harde geluiden en zou de gemeente zich aan de geluidsnormen moeten committeren. De gemeente hoort de verantwoordelijkheid te dragen voor het realiseren en behouden van een gezonde leefomgeving omdat vrije woningkeuze met de krapte op de woningmarkt een illusie is. De GGD’en willen met strengere geluidsnormen mensen met een laag inkomen beschermen, omdat zij niet zomaar kunnen kiezen waar ze gaan wonen. Toch lijkt in Amsterdam een gezonde leefomgeving steeds meer een eigen verantwoordelijkheid te worden. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over deze trend. Het valt ondergetekende op dat in RObeleidsstukken erg vaak wordt vermeld dat geluidsnormen overschreden worden en volgens het artikel in NRC overweegt de gemeente Amsterdam om nieuwe bewoners in de nieuwbouwwijk Haven Stad middels het koopcontract te laten verklaren dat zij bewust kiezen voor een woning met geluidsoverlast.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1 Heeft het college in kaart gebracht wat de omvang is van geluidshinder en gezondheidsklachten
door geluid in Amsterdam?

a. Kan het college inzichtelijk maken in hoeveel woningen de geluidsnormen momenteel worden overschreden?

b. Kan het college inzichtelijk maken binnen hoeveel nog te bouwen woningen in Amsterdam
de geluidsnormen overschreden zullen worden?

2 Denkt het college dat zij een zorgvuldige belangenafwegingen maakt door een hogere geluidsblootstelling dan de geluidsnorm binnen woningen te accepteren? Graag een toelichting over
hoe deze belangenafweging wordt gemaakt.

3 Wat doet het college om te voorkomen dat mensen met lagere inkomens vaker worden blootgesteld aan te harde geluiden in hun woning?

4 Is het college voornemens de strengere geluidsnormen die door de WHO en het RIVM geadviseerd worden op te nemen als regel in het Omgevingsplan? Zo nee, waarom niet en hoe kijkt
het college naar de toenemende gezondheidsrisico’s door geluidsoverlast na de invoering van
de Omgevingswet?

5 Klopt het dat de gemeente overweegt om bewoners in de nieuwbouwwijk Haven Stad in het
koopcontract te laten verklaren dat zij bewust kiezen voor een woning met geluidsoverlast? Zo
ja, voor hoeveel woningen in Haven Stad geldt dit en wat vindt het college hiervan?

6 Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat meer geluidsoverlast in woningen onwenselijk is? Zo ja, is het college bereid om een plan van aanpak te maken om het overschrijden van geluidsnormen terug te dringen? Zo nee, waarom niet?

7 Welke belangenafweging wordt er door het college gemaakt bij het toestaan van activiteiten
met een hoger geluidsniveau, zoals de realisatie van wegen met extra verkeer of windturbines,
in een stad waar geluidsnormen al vaak worden overschreden?

In het artikel in NRC is te lezen dat de gemeente Amsterdam probeert om geluidsoverlast terug te
drinken door wegen te verplaatsen. Daarvoor heeft Amsterdam steun nodig van het Rijk volgens een woordvoerder.

8. Wat is de stand van zaken met betrekking tot deze plannen en de steun vanuit het Rijk?

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)

i https://www.nrc.nl/nieuws/2022...