Schrif­te­lijke vragen van het lid Bakker inzake een vuur­werkshow tijdens het broed­seizoen: feest of fiasco?


Indiendatum: 1 mei 2024

Toelichting:

Afgelopen Koningsdag begon rond 22:30 een grote lange vuurwerkshow vanaf het dakterras van een bekende Nederlandse DJ op de Zuidas. Naast de ontbrandingstoestemming van de Provincie (verleend1) zou hiervoor ook een evenementenvergunning van de gemeente Amsterdam nodig zijn geweest2.

De Partij voor de Dieren heeft bedenkingen over deze vuurwerkshow. Allereerst vond de show plaats midden in het broedseizoen van vogels. Dit heeft onverminderd tot verstoring van broedparen geleid in de omgeving van het vuurwerk en in nabijgelegen parken, zoals het Gijsbrecht van Aemstelpark en het Beatrixpark. Terwijl nesten, eieren en broedende vogels volgens de wet beschermd zijn tegen verstoring. Daarnaast zouden er andere zwaarwegende redenen kunnen zijn om voor dit evenement geen vergunning te verlenen. Artikel 2.41 van de APV geeft de burgemeester de middelen om een evenement (met vuurwerk) te verbieden, onder andere wanneer het evenement zich niet verdraagt met het karakter of de bestemming van de plaats waar het wordt gehouden, van het evenement een onevenredige belasting voor het woon- of leefklimaat in de omgeving te verwachten is of wanneer de organisator onvoldoende waarborgen biedt om schade aan het milieu als gevolg van het evenement te voorkomen of te beperken3.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is voor dit evenement een evenementenvergunning verleend? Zo ja: kan het college dit doorgelopen proces toelichten, inclusief de afhandeling van eventuele bezwaren? Zo nee: waarom niet?
  2. Hoe verhoudt het verlenen van vergunning voor een vuurwerkshow midden in het broedseizoen zich tot het willen zijn van een diervriendelijke stad, zoals omschreven in de Agenda Dieren? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat vuurwerkshows in het broedseizoen, en met explosieve knallen waar huisdieren angstig van worden, niet wenselijk zijn?
  3. Hoe acht het college dat het evenement zich verdraagt met het karakter of de bestemming van de plaats waar het evenement inclusief vuurwerkshow is gehouden? Is het evenement met vuurwerkshow volgens het college passend op deze locatie? Zo ja, waarom wel?
  4. Kan het college uitleg geven over het oordeel in hoeverre er al dan niet sprake is geweest van een onevenredige belasting voor het woon- en leefklimaat in de omgeving?
  5. Hoeveel uitstoot van vervuilende stoffen heeft de vuurwerkshow volgens het college naar verwachting met zich meegebracht? Kan het college hier een schatting van geven?
  6. Welke waarborgen heeft de organisator geboden om schade aan het milieu als gevolg van het evenement te voorkomen of te beperken? Op basis waarvan heeft het college dit als afdoende beschouwd?
  7. Hoe verhoudt het verlenen van een vergunning voor een vuurwerkshow zich tot de duurzaamheidsdoelstellingen zoals geformuleerd door dit college? Graag een toelichting.
  8. Is het college bereid om in de toekomst bij een aanvraag van een vuurwerkshow een stimuleringsbeleid te voeren waarbij wordt aangedrongen op een show zonder explosieve knallen en schadelijke uitstoot, zoals een laser- of droneshow?

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Bakker inzake vliegen op varkensvet

Lees verder

Schriftelijke vragen van de leden Bakker en Krom inzake turf

Lees verder

    Word actief Doneer