Schrif­te­lijke vragen inzake vuur­werk­overlast buiten de jaar­wis­seling


Indiendatum: mei 2018

Schriftelijke vragen van het lid J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake vuurwerkoverlast buiten de jaarwisseling

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
Vuurwerkoverlast is opgenomen als een van de stedelijke handhavingsprioriteiten 2017-2018. De PvdD-fractie ontvangt regelmatig meldingen dat er vuurwerk wordt afgestoken buiten de jaarwisseling, waaronder door particulieren. Hierbij ervaren mensen hinder van harde knallen, hebben dieren stress en blijven er achtergelaten vuurwerkresten liggen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Wordt er buiten de periode rondom de jaarwisseling ook gehandhaafd op vuurwerkoverlast? Zo ja, worden alle meldingen opgevolgd en wat is de handhavingscapaciteit die hiervoor beschikbaar is? Zo nee, waarom niet?

Vragensteller heeft berichten ontvangen dat in de avond en nacht van 12 op 13 mei jongstleden, in het broedseizoen, meerdere malen vuurwerk is afgestoken in of tegen natuurgebied de Gaasperzoom (onderdeel van de Hoofdgroenstructuur).

2. Kan het college aangeven of hier handhaving achteraan is gegaan? Zo ja, wat is hieruit gekomen? Zo nee, waarom niet?
3. Gaat het college extra maatregelen nemen om het illegaal afsteken van vuurwerk een halt toe te roepen?

Afgelopen februari is een motie[1] aangenomen om vuurwerk bij evenementen in het broedseizoen te verbieden en dit te bespreken met het provinciaal bestuur.

4. Heeft het overleg met de provincie al plaats gevonden? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van dit gesprek? Zo nee, wanneer zal dit plaatsvinden?

5. Wanneer kan de raad de uitwerking van het initiatiefvoorstel van het raadslid Van Lammeren “Stop op het afsteken van vuurwerk door particulieren: op naar een professionele vuurwerkshow van formaat”[2] verwachten?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa

[1] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/modules/6/moties/436942

[2] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/6079641/1/raadsbesluit_373_1613_3a_17_Initiatiefvoorstel_Stop_op_het_afsteken_van_vuurwerk_door_particulieren

Indiendatum: mei 2018
Antwoorddatum: 27 jun. 2018

1. Wordt er buiten de periode rondom de jaarwisseling ook gehandhaafd op vuurwerkoverlast? Zo ja, worden alle meldingen opgevolgd en wat is de handhavingscapaciteit die hiervoor beschikbaar is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, er wordt ook op vuurwerkoverlast gehandhaafd buiten de jaarwisseling; de toegestane periode voor particulieren om vuurwerk af te steken is van 31 december 18.00 uur tot en met 1 januari 02.00 uur en daarnaast kan een evenementenvergunning worden aangevraagd waarmee een erkend vuurwerkbedrijf professioneel vuurwerk mag afsteken op bijvoorbeeld feesten, evenementen en festivals. De vergunningverlening hiervoor vindt, namens de provincie Noord Holland, plaats door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Om een vergunning te krijgen voor het afsteken van professioneel vuurwerk, moet het professionele vuurwerkbedrijf aantonen dat het vuurwerk geen schadelijke effecten heeft op beschermde dieren binnen deze natuurgebieden. Ook moet het professionele vuurwerkbedrijf in het bezit zijn van een bedrijfsvergunning ofwel toepassingsvergunning. Daarnaast kan de gemeente vanuit het oogpunt van het verstoren van de openbare orde het afsteken van vuurwerk verbieden.

De omvang van de vuurwerkoverlast in de periode buiten (rondom) de jaarwisseling is kleiner dan in de periode rondom de jaarwisseling. De handhaving op vuurwerkoverlast vindt plaats naar aanleiding van meldingen en/of op basis van heterdaadsituaties door handhaving of politie. Voor het aanpakken van
vuurwerkoverlast wordt buiten de periode (rondom) de jaarwisseling geen specifieke formatie begroot, omdat het wordt meegenomen in het kader van integrale handhaving, op het moment dat het speelt, wordt het opgepakt. Omdat er altijd enige tijd zit tussen het afsteken van het vuurwerk(, de melding) en de komst van de handhaver of politiefunctionaris, is een betrapping op heterdaad in de praktijk lastig. Aan de meldingen die binnenkomen, wordt opvolging gegeven, maar het leidt niet altijd tot een sanctie, omdat de overtreder niet meer wordt aangetroffen. Er worden in de periode rondom de jaarwisseling wel pogingen gedaan om dit te verbeteren (bv. door meer handhavers in burger in te zetten), maar het effect daarvan zal naar verwachting beperkt zijn.

Toelichting door vragenstelster:
Vragensteller heeft berichten ontvangen dat in de avond en nacht van 12 op 13 mei 2018, in het broedseizoen, meerdere malen vuurwerk is afgestoken in of tegen natuurgebied de Gaasperzoom (onderdeel van de Hoofdgroenstructuur).

2. Kan het college aangeven of hier handhaving achteraan is gegaan? Zo ja, wat is hieruit gekomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het erkende professionele vuurwerkbedrijf Pyromax Firework Events heeft toestemming gekregen om in het tijdsbestek van 12 mei 23.00 uur tot 13 mei 01.45 gedurende zes minuten vuurwerk af te steken op de Pampuslaan 501 te Amsterdam (Blijburg) bij een bruiloftsviering. Deze locatie ligt hemelsbreed ongeveer 6,5 km bij de Gaasperzoom vandaan. De gemeente heeft geen melding ontvangen van overlast door dit vuurwerk en er is derhalve geen handhaving ingezet.

De politie heeft in mei meldingen ontvangen dat er dagelijks (zwaar) vuurwerk zou worden afgestoken in de late avonduren in de omgeving van het Makkassarplein (Indische Buurt). De politie heeft hierop besloten om deze locatie extra aandacht te schenken tijdens de surveillance. Deze locatie ligt hemelsbreed ongeveer 8,3 km bij de Gaasperzoom vandaan. De politie heeft tot op heden niet geconstateerd dat er daadwerkelijk vuurwerk wordt afgestoken op het Makkassarplein.

3. Gaat het college extra maatregelen nemen om het illegaal afsteken van vuurwerk een halt toe te roepen?

Antwoord:
Het college ziet geen aanleiding het huidige handhavingsbeleid aan te passen. Vuurwerk is één van de 16 handhavingsprioriteiten. Met name rond de jaarwisseling wordt handhavingscapaciteit ingezet. De handhaving op vuurwerkoverlast vindt plaats naar aanleiding van meldingen en/of op basis van heterdaadsituaties door handhaving of politie. Omdat er altijd enige tijd zit tussen het afsteken van het vuurwerk(de melding) en de komst van de handhaver en/of politiefunctionaris, is een betrapping op heterdaad in de praktijk lastig. Er worden in de periode rondom de jaarwisseling wel pogingen gedaan om dit te
verbeteren (bv. door meer handhavers in burger), maar het effect daarvan zal naar verwachting beperkt zijn. Het college zet met name in op goede voorlichting aan burgers over de gevaren en overlast van het afsteken van (illegaal) vuurwerk.

Toelichting door vragenstelster:
In de raadsvergadering van 14 februari 2018 is de motie van de leden Van Lammeren en Boutkan1 aangenomen om vuurwerk bij evenementen in het broedseizoen te verbieden en dit te bespreken met het provinciaal bestuur (nr. 165).

4. Heeft het overleg met de provincie al plaatsgevonden? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van dit gesprek? Zo nee, wanneer zal dit plaatsvinden?

Antwoord:
Nee, het overleg heeft nog niet plaatsgevonden. Het overleg zal rond de zomer plaatsvinden.

5. Wanneer kan de raad de uitwerking van het initiatiefvoorstel van het lid Van Lammeren “Stop op het afsteken van vuurwerk door particulieren: op naar een professionele vuurwerkshow van formaat” verwachten?

Antwoord:
De raad ontvangt de uitwerking van het initiatiefvoorstel na de zomer en in ieder geval ruim voor de jaarwisseling.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de nieuwe plannen van ‘horrorboerderij’ El Rief in Osdorp

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het voorzorgbeleid  bij elektromagnetische velden

Lees verder

    Word actief Doneer