Schrif­te­lijke vragen inzake inzet van data­ver­za­meling en andere tech­no­lo­gische toepas­singen in de stad


Indiendatum: 13 jan. 2022

In Amsterdam wordt gebruik gemaakt van nieuwe digitale technieken en dataverzameling, waaronder (maar niet beperkt tot): camera’s met gezichtsherkenning, ANPR camera’s, (beweging)sensoren, kunstmatige intelligentie, algoritmes en wifitracking.

De regio Amsterdam staat bekend als een internationaal ontwikkelde regio die vol inzet op innovatie en ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden via technologie en dataverzameling. De inzet op deze technieken kunnen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van de stad. Maar er zijn ook zorgen als het gaat om privacy, de vertrouwensrelatie tussen burger-overheid en het recht van burgers om zich vrij en onbespied in de publieke ruimte te bewegen. Het is ook niet altijd duidelijk of er sprake is van een tijdelijk experiment of juist een (zo goed als) permante inzet van dit soort nieuwe technieken. En dat terwijl goede afbakening een belangrijke voorwaarde is bij het experimenteren met nieuwe technologische toepassingen. De fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks willen daarom graag meer duidelijkheid over de effectiviteit en de noodzakelijkheid van dit soort (experimentele) programma’s waarin nieuwe digitale technieken worden ingezet.

Het is lastig een compleet overzicht te krijgen van de verschillende experimenten, pilots en projecten die nu vanuit de gemeente Amsterdam worden geïnitieerd of ontwikkeld. De informatievoorziening over deze projecten is vaak onoverzichtelijk en onvolledig. Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt er op 25 januari a.s. een technische sessie georganiseerd over de verschillende smart city projecten die de gemeente nu ontwikkelt. In voorbereiding daarop hebben de fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks een poging gedaan om vanuit de huidige beschikbare informatie een lijst te maken van welke projecten er momenteel actief zijn waarbij dataverzameling of andere technologische toepassingen centraal staan. Deze lijst is toegevoegd als bijlage.

Gezien het vorenstaande stellen de leden A.L. Bakker en IJmker, namens de fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college:

1. Kan het college aangeven of deze lijst van projecten en technologische toepassingen compleet is?

2. Kan het college bij het bijgevoegde overzicht per genoemd project / toegepaste technologie de
volgende zaken aangeven:
a de doelstelling/probleemstelling/onderzoeksvraag;
b welk probleem men probeert op te lossen;
c de startdatum, evaluatiedatum, einddatum en eventuele plannen voor vervolg/uitbreiding;
d welke private en/of publieke partijen betrokken zijn bij het project;
e hoe het wordt geëvalueerd en door wie; of, indien evaluatie, al is uitgevoerd, wat de resultaten zijn.

Indieners
A.L. Bakker
E.C. IJmker

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake verkoop van levende kreeften en krabben op Amsterdamse markten

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake gebruik van het Galileïplantsoen als bouwplaats

Lees verder

    Word actief Doneer