Schrif­te­lijke vragen inzake het faci­li­teren van de groei van data­centers in Amsterdam en omgeving


Indiendatum: 12 nov. 2020

Wereldwijd is er een toename van het dataverbruik, met als gevolg de groei van datacenters. Met name Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op datacenters. Meer dan 68 procent van de oppervlakte aan Nederlandse datacenters ligt rond Amsterdam. De groei van datacenters wordt gemeten in MegaVolt Ampère (MVA), in termen van energiegebruik dus. De Metropool Regio Amsterdam gaat uit van een groei van 2500 (MVA). Het opgeteld vermogen van de bekende projecten binnen de gemeente Amsterdam bedraagt in totaal 318 MW. In regionaal verband is (voorlopig) afgesproken dat de gemeente Amsterdam gemiddeld 67 MW p/j aan nieuwe datacenters en/of uitbreidingen faciliteert tot 2030. Meer dan een verdubbeling dus.[1]

De hoeveelheid ruimte, energie en water die er nodig is om deze groei te faciliteren kan leiden tot problemen voor ruimtelijke inpassing zowel boven als ondergronds. Ook kan het leiden tot problemen met betrekking tot het halen van de klimaatdoelstellingen, en mogelijk een tekort aan schoon drinkwater tijdens droge periodes. Er zitten dus ook flinke consequenties aan het willen faciliteren van de groei van datacenters, een praktijk die in de verste verte niet past binnen de circulaire ‘donut’ economie waar dit college voorstander van is. Het is wat vragensteller betreft helemaal niet vanzelfsprekend dat Amsterdam deze uitbreiding zou moeten faciliteren. Bovendien is het de vraag in hoeverre hier democratische controle en invloed op uit te oefenen is, bijvoorbeeld vanuit de gemeenteraad. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, en wil meer inzicht in de gevolgen als de voorgenomen groei doorzet.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is dit college van mening dat het vanzelfsprekend is dat de gemeente Amsterdam een bijdrage levert aan het faciliteren van de groei van datacenters? Zo ja, graag een toelichting waarom dit het geval is. Zo nee, hoe staat het college hier dan in?

  2. Is het besluit van de Metropoolregio Amsterdam om 67 MVA per jaar aan
    datacenters te faciliteren aan de raad voorgelegd? Zo ja, wanneer en op welke wijze? Zo nee, waarom is de raad hier niet over geïnformeerd?

  3. Welke overwegingen liggen er ten grondslag aan het voornemen op het faciliteren van 67 MVA per jaar? Heeft hier overleg over plaatsgevonden tussen de MRA en/of andere partners, in welke vorm is dit geweest en welke rol speelt het college hierin?

In meerdere beleidsstukken (Transitievisie Warmte, Routekaart Klimaatneutraal en Vestigingsbeleid datacenters) wordt gesproken over de mogelijkheid om gebruik te maken van restwarmte van datacenters voor het verwarmen van woningen.

4. Is er reeds een voorbeeld uit de praktijk (elders in de MRA of Nederland) waar warmte van datacenters succesvol is toegepast bij woningen? Zo ja, kan het college meer informatie delen hierover? Zo nee, waarom denkt het college dat deze techniek in Amsterdam wel op grote schaal mogelijk is?

Het gebruik van drinkwater voor het koelen van datacenters dient zoveel mogelijk te worden beperkt volgens de Digitaal Vestigingsbeleid Datacenters, maar harde normen worden niet genoemd.

5. Hoeveel drinkwater is er volgens het college nodig voor het koelen van datacenters in de regio en wat gaat het college concreet ondernemen om te voorkomen dat de uitbreiding van datacenters ten koste gaat van de voorraad schoon drinkwater, zeker omdat het in Groningen er al toe heeft geleid dat men op zoek moet naar nieuwe bronnen van schoon drinkwater?[2],[3]

Voor het faciliteren van de groei van datacenters is nieuwe elektriciteits-infrastructuur noodzakelijk. Netbeheerders ‘werken met maatschappelijk geld’.[4],[5] Het aanleggen van deze infrastructuur kost mogelijk tientallen tot honderden miljoenen (op MRA niveau).

6. Wat betekent dit financieel voor de gemeente Amsterdam? Hoeveel betaalt de belastingbetaler in feite mee aan de infrastructuur voor elektriciteit toevoer van datacenters en hoeveel betalen de bedrijven zelf?

7. Heeft het college een overzicht van de specifieke voor- en nadelen aan het faciliteren van datacenter groei?

In de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 staat dat 21% van de co2 uitstoot wordt veroorzaakt door het elektriciteitsgebruik zakelijke markt.[6]

8. Kan het college aangeven hoeveel hiervan wordt veroorzaakt door het stroomverbruik van datacenters? Wat vindt het college hiervan?

9. Wordt er in de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 rekening gehouden met de toenemende stroomvraag veroorzaakt door de voorgenomen groei van datacenters t/m 2030? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet?

[1] Amsterdam Duurzaam: Digitaal Vestigingsbeleid datacenters gemeente Amsterdam 2020 – 2030

[2] https://datacenterworks.nl/nie...

[3] https://www.drinkwaterplatform...

[4] https://www.youtube.com/watch?v=uQbHhZzAmBo (video webinar)

[5] https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2020/05/presentatie-webinar-datacenters-20-mei-def.pdf (powerpoint webinar)

[6] https://www.amsterdam.nl/bestu...