Schrif­te­lijke vragen inzake (drink)water­pro­ble­matiek data­centers


Indiendatum: 7 jul. 2022

Op 1 december 2021 is de motie inzake de Toekomstvisie Drinkwater (vermindering gebruik drinkwater door datacenters) door de gemeenteraad aangenomen. Naar aanleiding van deze motie is er een bestuurlijke opdracht uitgezet m.b.t. industriewater. In de memo van 27 januari 2022 die beantwoordt aan de bestuurlijke opdracht wordt gesteld dat er een capaciteitsuitbreiding in het Westelijk havengebied nodig is om aan de industriewatervraag van huidige en toekomstige klanten te voldoen.[1] Daarmee zou het drinkwatergebruik beperkt kunnen worden.

Om deze capaciteitsuitbreiding mogelijk te maken zijn een boosterpompstation en een krachtstroomaansluiting nodig. Er wordt een optimistische schatting gedaan dat dit boosterpompstation in twee jaar gebouwd kan worden. Tot die tijd is waarschijnlijk drinkwater nodig om de tekorten op te vangen en leveringszekerheid te bieden aan de klanten. De Partij voor de Dieren-fractie betwijfelt of deze memo voldoet als afdoening van de genoemde motie. In deze motie wordt namelijk gevraagd om te onderzoeken hoe juist aan de kant van de datacenters zelf het drinkwaterverbruik kan worden teruggedrongen. Bovendien gaan de memo en raadsbrief niet in op de mogelijkheden om alleen vergunningen te verlenen aan datacenters die geen of weinig drinkwater gebruiken.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Bloemberg-Issa op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

In het vestigingsbeleid datacenters 2020-2030 wordt gesteld dat “toekomstige aanvragen van datacenters voor drinkwateraansluitingen” door Waternet worden beoordeeld “aan de hand van het criterium dat de hoeveelheid voor koelwater benodigd drinkwater drastisch wordt beperkt.”[2]

1. Op welke manier vindt deze beoordeling plaats en wordt deze beoordeling ook als noodzakelijke voorwaarde gezien voor het al dan niet verlenen van een vergunning?

2. Zijn er in de afgelopen tien jaar datacenters geweest die wel een aanvraag voor een vergunning hebben gedaan bij de gemeente Amsterdam, maar deze niet hebben gekregen? Zo ja, welke datacenters en op basis waarvan heeft deze afwijzing plaatsgevonden?

3. Is er sinds de invoer van het vestigingsbeleid inderdaad bij alle vergunningsaanvragen voor datacenters door Waternet getoetst op bovenstaand criterium? Zo nee, in welke gevallen is dat niet gebeurd?

4. Zijn er sinds de invoer van het vestigingsbeleid inderdaad bij alle vergunningsaanvragen voor datacenters door Waternet negatieve beoordelingen geweest van Waternet op basis van bovenstaand criterium? Zo ja, in welke gevallen en zijn deze vergunningen uiteindelijk wel of niet verleend?

5. Hoeveel vergunde datacenterprojecten zitten nu in pijplijn waarin bij het ontwerp van het datacenter rekening wordt gehouden met het beperken van het waterverbruik? En in hoeveel gevallen wordt daar geen rekening mee gehouden?

In antwoord op schriftelijke vragen van 12 november 2020 schrijft de toenmalig wethouder op 8 december 2020 dat datacenters een beslag van rond de 5% op de jaarlijkse drinkwaterproductie kunnen leggen, gelijkstaand aan ca. 4 miljoen m3.[1] In een recente memo industriewaterlevering Westelijk Havengebied staat dat er voor één nieuw datacentrum als een vraag van ca. 240m3 per uur wordt verwacht.[2] Afhankelijk van hoe dit wordt omgerekend in jaarlijks verbruik lijkt dat te suggereren van 4 miljoen m3 niet toereikend is.

6. Klopt de bovenstaande inschatting van 5% nog steeds? Zo nee, wat is nu de verwachte belasting van datacenters op de drinkwatervoorziening?

In de raadsvergadering van 31 maart 2021 antwoordde de toenmalige wethouder op mondelinge vragen van ondergetekende dat zij aan Waternet en de Omgevingsdienst zou vragen te onderzoeken hoe het zit met chemicaliën in het afvalwater van datacenters.

7. Heeft het college inmiddels meer inzicht in de mogelijke schadelijke chemicaliën die met het afvalwater van datacenters worden geloosd?

8. Kan het college eventuele onderzoeken of gegevens met betrekking tot de chemicaliën in het afvalwater van datacenters delen met de raad?

Indiener

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)

[1] Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake het faciliteren van de groei van datacenters in Amsterdam en omgeving p.4.

[2] Memo industriewaterlevering Westelijk Havengebied.

[1]https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11551789/1/2022_01_Industriewaterlevering_Westelijk_Havengebied_%28Potentiele_maatregelen_op_korte_termijn%29.

[2] Vestigingsbeleid datacenters Amsterdam 2020-2030, p. 46.