Schrif­te­lijke vragen inzake de voortgang van het grond­on­derzoek in de Bongerd


Indiendatum: jun. 2018

Schriftelijke vragen van het lid J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake de voortgang van het grondonderzoek in de Bongerd

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
Op 21 juni 2017 hebben bewoners van de Bongerd in Amsterdam Noord bij de bestuurscommissie Noord ingesproken over de vermeende slechte grondkwaliteit in de Bongerd. Zij hebben het vermoeden dat de grond onvoldoende vocht vasthoudt in droge tijden. Het toenmalig dagelijks bestuur van Amsterdam Noord heeft tijdens de bestuurscommissievergadering een grondonderzoek toegezegd. De bewoners van de Bongerd hebben op 27 september 2017 meer dan 90 handtekeningen aan de bestuurscommissie Noord aangeboden om zo hun wens voor het onderzoek kenbaar te maken. Het dagelijks bestuur gaf aan dat het onderzoek voor het einde van 2017 gereed zou zijn. Op 15 januari jongstleden kregen bewoners tijdens een gesprek met het dagelijks bestuur te horen dat het onderzoek binnen twee weken gereed zou zijn. De bewoners hebben tot op heden nog geen resultaten van het onderzoek gezien.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college bekend met de gang van zaken rondom het grondonderzoek in de Bongerd?
2. Wat is de reden voor de vertraging van het grondonderzoek en/of het informeren van de bewoners over de resultaten?
3. Is het onderzoek al gereed?
3a. Zo ja, kunt u dit onderzoek delen met de gemeenteraad en de het dagelijks bestuur in Noord oproepen dit te delen met de betrokken bewoners?
3b. Zo nee, wanneer worden de onderzoeksresultaten verwacht?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa

Indiendatum: jun. 2018
Antwoorddatum: 31 okt. 20181. Is het college bekend met de gang van zaken rondom het grondonderzoek in
de Bongerd?

Antwoord:
Ja.

2. Wat is de reden voor de vertraging van het grondonderzoek en/of het informeren
van de bewoners over de resultaten?

Antwoord:
Er is geen sprake van vertraging bij het grondonderzoek. Het eerste deel van het
onderzoek heeft bestaan uit het volgen van natuurlijk herstel van het groen in de
Bongerd. De locaties, zoals aangedragen door een inspreker (dhr. Janmaat)
bij het Algemeen Bestuur van stadsdeel Noord waar sprake zou zijn van
onvoldoende ontwikkeld groen, zijn gemonitord. Op het moment van inspraak
door de bewoner was sprake van een historisch droge periode. Op basis van
fotoreportages van het moment van inspraak (juni 2017), in oktober 2017 en
september 2018 is gebleken dat natuurlijk herstel optreedt. Er is daarmee geen
sprake van structurele problemen met de kwaliteit van de bodemgesteldheid voor
groen. Om te kunnen beoordelen in hoeverre er desondanks verbetering kan
plaatsvinden dan wel de natuur een handje kan worden geholpen is het tweede
deel van het onderzoek uitgevoerd. Het tweede deel heeft bestaan uit een
fysiologisch onderzoek. Uit dit onderzoek is gebleken dat er op een aantal punten
verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Daar waar binnen de vastgestelde
normen en richtlijnen van de gemeente deze verbeteringen kunnen worden
doorgevoerd zullen zij worden opgepakt. Hiervoor is afstemming noodzakelijk met
stadsdeelbeheer, de school en de aannemer die diverse terreindelen nog in
onderhoud heeft. In week 30 van 2018 is naar aanleiding van de voortgang een
bewonersbrief verstuurd naar de gehele wijk waarin de stand van zaken is
aangegeven.

3. Is het onderzoek al gereed?

a. Zo ja, kan het college dit onderzoek delen met de gemeenteraad en de het
dagelijks bestuur in Noord oproepen dit te delen met de betrokken bewoners?
b. Zo nee, wanneer worden de onderzoeksresultaten verwacht?

Antwoord:

Ja.
a. Het onderzoek kan gedeeld worden met de gemeenteraad. Het stadsdeel
Noord heeft in week 30 van 2018 naar aanleiding van de voortgang een
bewonersbrief verstuurd naar de gehele wijk waarin de stand van zaken is
aangegeven.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Femke Halsema, burgemeester Wil Rutten, waarnemend secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het voorzorgbeleid  bij elektromagnetische velden

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de verspreiding van plastic in de openbare ruimte

Lees verder

    Word actief Doneer