Schrif­te­lijke vragen inzake de berichten over de oevers van de Sloterplas als nieuwe hotspot van Amsterdam


Indiendatum: 23 aug. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake de berichten over de oevers van de Sloterplas als nieuwe hotspot van Amsterdam

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
In de raadsvergadering van 1/2 juli j.l. heeft het college een voordracht in stemming gebracht voor de keuze voor de locatie van een nieuwe Meervaart in de Sloterplas met een voorbereidingskrediet. De Partij voor de Dieren was onthutst over de keuze van het college voor deze locatie in de Sloterplas die ernstig afbreuk doet aan de flora en fauna in de Sloterplas, het uitzicht op en de beleving van de Sloterplas en over het totaal ontbreken van deugdelijke bewonersparticipatie. Nu blijkt uit informatie die is uitgezonden door AT5 dat het college nog verdergaande plannen zou hebben voor het verstenen van de Sloterplas: in de komende jaren zou er commitment en budget geregeld moeten worden met als doel om de hele oever een nieuwe hotspot van Amsterdam te maken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het college bekend met het AT5-item over een icoon in de Sloterplas?[1]
  2. Is het waar dat het college plannen heeft voor de ontwikkeling/bebouwing van de oever van de Sloterplas en om hier ‘met commitment en budget’ een nieuwe hotspot van Amsterdam te maken? Zo ja, wat zijn deze plannen?
  3. Indien het college plannen heeft voor de ontwikkeling/bebouwing van de Sloterplas:
    1. Wanneer zou het college deze plannen met de gemeenteraad en bewoners delen?
    2. Welke waarde heeft de huidige rust rondom de Sloterplas voor bewoners en voor de natuur volgens het college en waarom kiest het college ervoor om dit te vernietigen?
    3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat, temeer met het oog op de huidige klimaat- en ecologische crisis, natuurbehoud voorop moet staan? Graag een toelichting.
  4. Hoe wil het college de participatie met bewoners verbeteren, nadat het gebrek aan een participatie-traject met bewoners van de Sloterplas rondom de nieuwe Meervaart tot een deuk in het vertrouwen van de bewoners in Nieuw-West heeft geleid?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa


[1] https://www.at5.nl/artikelen/203943/gelekte-documenten-nieuwe-meervaart-wethouders-wilden-icoon-in-de-sloterplas

Indiendatum: 23 aug. 2020
Antwoorddatum: 30 okt. 2020

1. Is het college bekend met het AT5-item over een icoon in de Sloterplas?

Antwoord: Ja.

2. Is het waar dat het college plannen heeft voor de ontwikkeling/bebouwing van de oever van de Sloterplas en om hier ‘met commitment en budget’ een nieuwe hotspot van Amsterdam te maken? Zo ja, wat zijn deze plannen?

Antwoord: Het gebied rondom het Osdorpplein is al jaren in ontwikkeling, om een centrum te worden waar de inwoners van Nieuw-West en daarbuiten winkelen, recreëren, elkaar ontmoeten en waar het fijn wonen is. Een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling vormt het optimaal verbinden van het centrum met (de oever van) de Sloterplas. Levendigheid rondom de bebouwing langs de Meer en Vaart stimuleren door middel van het toevoegen van cultuur, horeca en leisure en het afwaarderen van de weg Meer en Vaart zijn belangrijke ingrediënten van het nieuwe plan voor de 2e fase van de vernieuwing van het gebied. De ontwikkeling van theater de Meervaart is een belangrijk onderdeel van deze voorziene ontwikkeling en zal een centrale en belangrijke culturele plek vormen. De gemeenteraad heeft op 2 juli 2020 ingestemd met een voorkeurslocatie voor de bouw van de nieuwe Meervaart aan de zuidwestoever van de Sloterplas. Het college heeft daarbij aangegeven en onderbouwd (o.a. in de ruimtelijke studie ‘visie Nieuwe Meervaart, raadsstuk 756B.20 2) dat het gebouw op deze plek landschappelijk goed ingepast moet worden. Bij de ontwikkeling en het ontwerp van de nieuwe Meervaart op deze locatie dient dus niet alleen naar het gebouw zelf gekeken te worden maar is een integrale visie op het gebied rondom het Osdorpplein en de zuidwestoever van de Sloterplas van belang, waarin de groene en andere kwaliteiten en natuurwaarden van deze plek binnen het gebied optimaal tot uiting komen. Er zijn dan ook geen plannen voor verdere bebouwing aan de oever of in de Sloterplas. De plannen worden in samenwerking met de omgeving en belanghebbenden uitgewerkt. De planning is dat medio 2021 een investeringsbesluit met bijbehorend stedenbouwkundig plan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het resultaat van het participatietraject wordt in het investeringsbesluit voor het Osdorpplein meegenomen.

3. Indien het college plannen heeft voor de ontwikkeling/bebouwing van de Sloterplas:

a. Wanneer zou het college deze plannen met de gemeenteraad en bewoners delen?

Antwoord: Dit najaar (2020) betrekken we de omgeving bij het vormgeven van de plannen van het Osdorpplein, de zuidwestoever van de Sloterplas en de inpassing van de nieuwe Meervaart. Naast de Meervaart zijn er geen plannen voor verdere bebouwing aan de oever of in de Sloterplas. Via een breed opgezet en openbaar participatieproces willen we zoveel mogelijk mensen bereiken en veel inzichten ophalen. Het participatieproces bestaat o.a. uit het houden van enquêtes, plenaire bijeenkomsten via digitale media en het bespreken van de waarden en ambities voor het gebied. Het resultaat van dit participatietraject wordt in het investeringsbesluit voor het Osdorpplein meegenomen. Besluitvorming hierover is gepland voor medio 2021.

b. Welke waarde heeft de huidige rust rondom de Sloterplas voor bewoners en voor de natuur volgens het college en waarom kiest het college ervoor om dit te vernietigen? Antwoord: Het college hecht veel waarde aan natuur en ecologie. Hoewel de Sloterplas oorspronkelijk vooral een functie als recreatieplas had heeft de Sloterplas zich gaandeweg ontwikkeld als een belangrijk natuurgebied. Vanwege natuurbehoud is dan ook niet gekozen voor de locatie in de hoofdgroenstructuur in het waardevolle groen aan de flanken van de Sloterplas, maar voor een plek op de door Van Eesteren bedoelde zuidwestelijke stedelijke kop. Bij de ontwikkeling en het ontwerp van de nieuwe Meervaart op de gekozen locatie wordt niet alleen naar het gebouw zelf gekeken, maar is het juist de bedoeling om het gebouw zo goed mogelijk in te passen in de omgeving. In het participatietraject dat de komende maanden plaatsvindt, willen we samen met bewoners nagaan wat de huidige (o.a. groene) waarden in het gebied zijn en wat dat betekent voor de ambities voor het gebied. Wij zien daarbij kansen om met de komst van de nieuwe Meervaart het groene karakter en de natuurwaarden verder te versterken.

c. Is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat, temeer met het oog op de huidige klimaat- en ecologische crisis, natuurbehoud voorop moet staan?

Graag een toelichting. Antwoord: Dit college wil niet in de hoofdgroenstructuur bouwen. Mede daarom is de locatie op de hoek van de Lelylaan en Meer en Vaart afgevallen, omdat dit onderdeel vormt van de ecologische hoofdgroenstructuur en het collegeakkoord geeft aan niet te willen bouwen in deze groene gebieden. Vandaar dat er onderzoek is gedaan naar de derde locatie die buiten de hoofdgroenstructuur ligt. Bij de ontwikkeling en het ontwerp van de nieuwe Meervaart op deze locatie wordt niet alleen naar het gebouw zelf gekeken, maar is het juist de bedoeling om het gebouw zo goed mogelijk in te passen in de omgeving. In het participatietraject dat de komende maanden plaatsvindt, willen we samen met bewoners nagaan wat de huidige (o.a. groene) waarden in het gebied zijn en wat dat betekent voor de ambities voor het gebied. Wij zien daarbij kansen om met de komst van de nieuwe Meervaart het groene karakter en de natuurwaarden verder te versterken.

4. Hoe wil het college de participatie met bewoners verbeteren, nadat het gebrek aan een participatietraject met bewoners van de Sloterplas rondom de nieuwe Meervaart tot een deuk in het vertrouwen van de bewoners in Nieuw-West heeft geleid?

Antwoord: Er is in 2019 een aantal malen met omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden in de Meervaart gesproken. Daar zijn twee locaties aan de bevolking gepresenteerd. De derde locatie aan het water is daarna onderzocht en de conclusie van het college en de gemeenteraad is dat deze locatie de voorkeur heeft. Belangrijkste argumenten daarvoor zijn dat sloop/nieuwbouw op de huidige locatie vanwege de beperkte ruimte en het feit dat het theater dan minimaal drie jaar dicht zou moeten, niet haalbaar is. Voor de locatie op de hoek van de Lelylaan aan de Sloterplas geldt dat dit onderdeel vormt van de ecologische hoofdgroenstructuur en het collegeakkoord geeft aan niet te willen bouwen in deze groene gebieden. Wij hadden onze keuze wel graag eerder willen terugkoppelen aan de bewoners. Echter, mede doordat wij vanwege Corona geen bijeenkomst konden organiseren is dat (onterecht) niet gelukt. Maar in het participatietraject dat inmiddels van start is gegaan worden bewoners actief betrokken. De gemeente vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk belanghebbenden hun stem laten horen zodat nagegaan kan worden wat dat betekent voor de ambities voor het Osdorpplein, de oever van de Sloterplas en het nieuwe theater. De komende maanden vindt daarom een uitgebreid participatieproces plaats. We gaan de directe omgeving en andere belanghebbenden actief betrekken in de verdere uitwerking van de plannen van de Meervaart en de inpassing hiervan in de omgeving. Middels een enquête in het stadsdeel, themabijeenkomsten en digitale en fysieke informatie-uitingen nodigen we alle buurtbewoners, ondernemers, inwoners van Nieuw-West en belanghebbenden uit om in gesprek te gaan over de vernieuwing van Osdorpplein en de Meervaart in het bijzonder. Hierin heeft de inpassing van het gebouw in de Sloterplas onze speciale aandacht. Op basis van deze participatie zal het college bepalen op welke wijze invulling gegeven gaat worden aan de ambitie om het voorzieningenniveau voor de bewoners van Nieuw-West naar een hoger niveau te tillen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het verstoken van biomassa en het behalen van de klimaatdoelstellingen door de gemeente Amsterdam

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de handhaving van illegale feesten in het buitengebied

Lees verder

    Word actief Doneer