Schrif­te­lijke vragen inzake de berichten over de oevers van de Sloterplas als nieuwe hotspot van Amsterdam


Indiendatum: 23 aug. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake de berichten over de oevers van de Sloterplas als nieuwe hotspot van Amsterdam

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
In de raadsvergadering van 1/2 juli j.l. heeft het college een voordracht in stemming gebracht voor de keuze voor de locatie van een nieuwe Meervaart in de Sloterplas met een voorbereidingskrediet. De Partij voor de Dieren was onthutst over de keuze van het college voor deze locatie in de Sloterplas die ernstig afbreuk doet aan de flora en fauna in de Sloterplas, het uitzicht op en de beleving van de Sloterplas en over het totaal ontbreken van deugdelijke bewonersparticipatie. Nu blijkt uit informatie die is uitgezonden door AT5 dat het college nog verdergaande plannen zou hebben voor het verstenen van de Sloterplas: in de komende jaren zou er commitment en budget geregeld moeten worden met als doel om de hele oever een nieuwe hotspot van Amsterdam te maken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het college bekend met het AT5-item over een icoon in de Sloterplas?[1]
  2. Is het waar dat het college plannen heeft voor de ontwikkeling/bebouwing van de oever van de Sloterplas en om hier ‘met commitment en budget’ een nieuwe hotspot van Amsterdam te maken? Zo ja, wat zijn deze plannen?
  3. Indien het college plannen heeft voor de ontwikkeling/bebouwing van de Sloterplas:
    1. Wanneer zou het college deze plannen met de gemeenteraad en bewoners delen?
    2. Welke waarde heeft de huidige rust rondom de Sloterplas voor bewoners en voor de natuur volgens het college en waarom kiest het college ervoor om dit te vernietigen?
    3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat, temeer met het oog op de huidige klimaat- en ecologische crisis, natuurbehoud voorop moet staan? Graag een toelichting.
  4. Hoe wil het college de participatie met bewoners verbeteren, nadat het gebrek aan een participatie-traject met bewoners van de Sloterplas rondom de nieuwe Meervaart tot een deuk in het vertrouwen van de bewoners in Nieuw-West heeft geleid?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa


[1] https://www.at5.nl/artikelen/203943/gelekte-documenten-nieuwe-meervaart-wethouders-wilden-icoon-in-de-sloterplas