Schrif­te­lijke vrage inzake het verdwijnen van groen voor de bouw van een inter­na­ti­onale school in Zuidoost


Afgelopen september is een internationale school in Zuidoost geopend[1]. Deze school is gerealiseerd in een parkje aan de Darlingstraat. Het groen is ingeruild voor de school en een omhekt speelplein. Voordat deze internationale school zich hier vestigde, werd deze locatie onder andere gebruikt als speelplek voor de kinderen van de reeds gevestigde reguliere basisschool aan de overkant van de straat.

De Partij voor de Dieren vindt dat een groene leefomgeving van groot belang is voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Vooral voor opgroeiende kinderen: kinderen blijken veel vaker en langer buiten te spelen als er groene en natuurlijke speelplaatsen in de buurt zijn. Kinderen met weinig natuurlijke speelgelegenheden blijken vaker last te hebben van depressie, overgewicht en andere ziektes, dan kinderen die volop kunnen spelen in het groen. De Partij voor de Dieren had liever gezien dat het groen niet verdwenen zou zijn om verruild te worden voor een internationale school met een grotendeels stenen en omhekt plein.

De Partij voor de Dieren wil bouwen in het groen voorkomen, ook bebouwing van tijdelijke aard. In deze klimaat- en biodiversiteitscrisis is meer in plaats minder groen nodig. Ook zien we graag meer in plaats van minder groene speelplaatsen of speelplaatsen die ook na schooltijd door andere kinderen gebruikt kunnen worden.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Hoe past de internationale school in het bestemmingsplan en op welke wijze is hier met de buurt en betrokkenen overleg over gevoerd?
  2. Zijn er bomen gekapt en/of struiken of ander groen verwijderd voor het realiseren van deze school? Zo ja, wat is er gekapt en verwijderd?
  3. Wat is de verwachting van de duur van de tijdelijke school op deze locatie en wat wordt de bestemming van het parkje wanneer de school zich op de definitieve locatie zal vestigen?
  4. Is het college bereid om bij kredietbesluiten aan de raad expliciet te vermelden wanneer het gaat om (tijdelijke) voorzieningen die in het groen gerealiseerd worden, ook wanneer dit buiten de Hoofdgroenstructuur valt? Zo nee, waarom niet?
  5. Deelt het college de mening dat door het weghalen van het groen waar veel school- en buurtkinderen uit Zuidoost in speelden, haaks staat op de ambitie voor meer groene schoolpleinen? Zo nee, hoe ziet het college dit dan?
  6. Staan er op dit moment nog meer (tijdelijke) scholen in het groen in Amsterdam in de planning? Zo ja, om welke locaties gaat het?
  7. Hoe verhoudt het realiseren van de internationale school in het park zich tot de afspraken in het coalitieakkoord, zoals “de uitbreiding van de stad moet met behoud van de groene kwaliteiten van Amsterdam”?

[1] https://www.at5.nl/artikelen/197131/eerste-grote-internationale-school-zuidoost-je-bent-heel-vrij-hier