Schrif­te­lijke vrage inzake het verdwijnen van groen voor de bouw van een inter­na­ti­onale school in Zuidoost


Indiendatum: okt. 2019

Afgelopen september is een internationale school in Zuidoost geopend[1]. Deze school is gerealiseerd in een parkje aan de Darlingstraat. Het groen is ingeruild voor de school en een omhekt speelplein. Voordat deze internationale school zich hier vestigde, werd deze locatie onder andere gebruikt als speelplek voor de kinderen van de reeds gevestigde reguliere basisschool aan de overkant van de straat.

De Partij voor de Dieren vindt dat een groene leefomgeving van groot belang is voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Vooral voor opgroeiende kinderen: kinderen blijken veel vaker en langer buiten te spelen als er groene en natuurlijke speelplaatsen in de buurt zijn. Kinderen met weinig natuurlijke speelgelegenheden blijken vaker last te hebben van depressie, overgewicht en andere ziektes, dan kinderen die volop kunnen spelen in het groen. De Partij voor de Dieren had liever gezien dat het groen niet verdwenen zou zijn om verruild te worden voor een internationale school met een grotendeels stenen en omhekt plein.

De Partij voor de Dieren wil bouwen in het groen voorkomen, ook bebouwing van tijdelijke aard. In deze klimaat- en biodiversiteitscrisis is meer in plaats minder groen nodig. Ook zien we graag meer in plaats van minder groene speelplaatsen of speelplaatsen die ook na schooltijd door andere kinderen gebruikt kunnen worden.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Hoe past de internationale school in het bestemmingsplan en op welke wijze is hier met de buurt en betrokkenen overleg over gevoerd?
  2. Zijn er bomen gekapt en/of struiken of ander groen verwijderd voor het realiseren van deze school? Zo ja, wat is er gekapt en verwijderd?
  3. Wat is de verwachting van de duur van de tijdelijke school op deze locatie en wat wordt de bestemming van het parkje wanneer de school zich op de definitieve locatie zal vestigen?
  4. Is het college bereid om bij kredietbesluiten aan de raad expliciet te vermelden wanneer het gaat om (tijdelijke) voorzieningen die in het groen gerealiseerd worden, ook wanneer dit buiten de Hoofdgroenstructuur valt? Zo nee, waarom niet?
  5. Deelt het college de mening dat door het weghalen van het groen waar veel school- en buurtkinderen uit Zuidoost in speelden, haaks staat op de ambitie voor meer groene schoolpleinen? Zo nee, hoe ziet het college dit dan?
  6. Staan er op dit moment nog meer (tijdelijke) scholen in het groen in Amsterdam in de planning? Zo ja, om welke locaties gaat het?
  7. Hoe verhoudt het realiseren van de internationale school in het park zich tot de afspraken in het coalitieakkoord, zoals “de uitbreiding van de stad moet met behoud van de groene kwaliteiten van Amsterdam”?

[1] https://www.at5.nl/artikelen/197131/eerste-grote-internationale-school-zuidoost-je-bent-heel-vrij-hier

Indiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 12 dec. 2019

1. Hoe past de internationale school in het bestemmingsplan en op welke wijze is hier met de buurt en betrokkenen overleg over gevoerd?

Antwoord:
De locatie heeft in het bestemmingsplan de functie ‘Wonen’ en ‘Water’. In afwijking van het bestemmingsplan is voor deze tijdelijke functie een omgevingsvergunning aangevraagd. De buurt is hierover geïnformeerd via een bewonersbijeenkomst. Er zijn geen bezwaren op de Omgevingsvergunning binnengekomen.

2. Zijn er bomen gekapt en/of struiken of ander groen verwijderd voor het realiseren van deze school? Zo ja, wat is er gekapt en verwijderd?

Antwoord:
Bij inpassing van het schoolgebouw is gekeken naar een locatie waar zo min mogelijk groen verwijderd zou moeten worden. Het tijdelijke schoolgebouw is op een grasveld geplaatst waar twee bomen stonden die hiervoor zijn gekapt. Deze bomen hadden een beperkte levensduur i.v.m. de matige staat waarin ze verkeerden. Er zijn twee nieuwe bomen in Zuidoost herplant in plaats voor deze bomen.

3. Wat is de verwachting van de duur van de tijdelijke school op deze locatie en wat wordt de bestemming van het parkje wanneer de school zich op de definitieve locatie zal vestigen?

Antwoord:
De tijdelijke school zal minimaal 4 en maximaal 6,5 jaar op de Darlingstraat staan. Volgens planning is de definitieve huisvesting van AICS Southeast in het voormalig ING kantoor ‘Het Zandkasteel in Zuidoost, eind voorjaar 2023 gereed. In 1992 begon de grote vernieuwingsoperatie van de Bijlmer. In de jaren daarna werden 7.000 woningen gesloopt, waarbij veel van de oude honingraatflats plaats hebben gemaakt voor laagbouwbuurten. Daarbij werd de typische Bijlmer structuur, met een sterke scheiding van functies, verlaten. Ook in de D-buurt zoals op de locatie waar de tijdelijke school nu staat, zijn oude flats gesloopt, maar toen de economische crisis in 2008 begon kwam de (her)ontwikkeling van de Bijlmer en in de D-buurt tot stilstand. De komende jaren wordt de herontwikkeling van de D-buurt weer opgepakt waarbij de plannen van destijds worden herzien. De plek waar de tijdelijke internationale school staat is onderdeel van deze opgave. Ook het bestemmingsplan (tegen die tijd: het omgevingsplan) zal de komende jaren worden herzien. Hoewel duidelijk is dat de D-buurt nog steeds een ontwikkellocatie is, is de toekomstige exacte bestemming momenteel dus nog onbekend.

4. Is het college bereid om bij kredietbesluiten aan de raad expliciet te vermelden wanneer het gaat om (tijdelijke) voorzieningen die in het groen gerealiseerd worden, ook wanneer dit buiten de Hoofdgroenstructuur valt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
In het coalitieakkoord is opgenomen: De uitbreiding van de stad moet met behoud van de groene kwaliteiten van Amsterdam. Daarom bouwen wij niet in de hoofdgroenstructuur. Waar mogelijk vergroenen we de stad. Daar waar gebouwd wordt op een ontwikkellocatie in het groen, maar buiten de Hoofdgroenstructuur, volgt het college altijd de daartoe vastgestelde regels en procedures. Die regels en procedures bevinden zich binnen het planologische domein, daar moet dergelijke besluitvorming ook plaatsvinden. De raad besluit over ontwikkellocaties (al dan niet in het groen) bij vaststelling van stedenbouwkundige plannen. Stedenbouwkundige plannen worden planologisch verankerd in het bestemmingsplan. Het stadsdeel beoordeelt vervolgens een aanvraag Omgevingsvergunning op basis van dit vastgestelde bestemmingsplan.

Wat ons betreft vindt besluitvorming over bouwen in het groen niet plaats via een zijweg bij het al dan niet beschikbaar stellen van kredieten voor de realisatie van schoolgebouwen.

5. Deelt het college de mening, dat het weghalen van het groen waar veel school- en buurtkinderen uit Zuidoost in speelden, haaks staat op de ambitie voor meer groene schoolpleinen? Zo nee, hoe ziet het college dit dan?

Antwoord:
Bij de realisatie van het schoolplein van de school is een geslaagde combinatie gemaakt van verkeersafwikkeling en speel/sportvoorziening (dubbelgebruik). Buiten de haal- en brengtijden van de school kan (ook door kinderen die niet op de AICS zitten) gebruik gemaakt worden van de buitenruimte om te spelen en de atletiekbaan. Hiermee draagt het college bij aan eveneens in het coalitieakkoord vastgelegde afspraken om sport en bewegen te faciliteren in wijken waar dat niet vanzelfsprekend is. Daarnaast heeft de tegenoverliggende school een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Amsterdamse Impuls Schoolpleinen. Die aanvraag krijgt een positief advies van de interne ambtelijke adviescommissie. Het college neemt hierover vervolgens een definitief besluit.

6. Staan er op dit moment nog meer (tijdelijke) scholen in het groen in Amsterdam in de planning? Zo ja, om welke locaties gaat het?

Antwoord:
Op dit moment zijn er geen vastgestelde plannen voor de bouw van (tijdelijke) scholen in het groen. Er vinden altijd verkenningen plaats naar waar nieuwe scholen gebouwd kunnen worden. Zodra daar concrete plannen uit voortvloeien, volgen wij altijd de daartoe vastgestelde regels en procedures zodat uw raad via die weg altijd nog invloed kan uitoefenen.

7. Hoe verhoudt het realiseren van de internationale school in het park zich tot de afspraken in het coalitieakkoord, zoals “de uitbreiding van de stad moet met behoud van de groene kwaliteiten van Amsterdam”?

Antwoord:
We bouwen niet in de hoofdgroenstructuur. Waar mogelijk vergroenen we de stad. De tijdelijke internationale school aan de Darlingstraat in Zuidoost is gebouwd op een locatie die in 2007 door de stadsdeelraad in het bestemmingsplan 'De Nieuwe Bijlmer' is aangewezen als locatie voor woningbouw en waterberging. De Darlingstraat maakt geen deel uit van de hoofdgroenstructuur, maar is een 'ontwikkellocatie'.