Aanvul­lende schrif­te­lijke vragen inzake ecolo­gisch groen­beheer


Indiendatum: jul. 2017

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

In de Agenda Groen geeft de gemeente aan 50% van het openbare groen ecologisch en insectvriendelijk te beheren.[1] Want, zo stelt de Agenda Groen: Een rijke en divers samengestelde insectenstand zorgt voor een grote diversiteit aan grotere dieren en is dus bepalend voor de biodiversiteit. De inrichting en het (maai-)beheer van openbaar groen moet gericht zijn op het vergroten van de insectenstand.
De Partij voor de Dieren stelde 7 juni jl. schriftelijke vragen over ecologisch beheer en het verwijderen van bladeren in de winterslaapperiode.
Recent ontving de PvdD verschillende signalen over het maaibeleid van de gemeente. Zo meldde een Amsterdammer dat bermen die net in bloei stonden werden gemaaid in Slotervaart, Osdorp (Ookmeerweg) en Zuid. Een stuk groen dat normaal vol bloemen stond aan Spijtellaantje zou ecologisch beheerd worden maar is volgestort met zand, en van de bloemenpracht aan het Christoffel Plantijnpad zouden alleen nog brandnetels en gras over zijn.
Een andere zeer verontrustende melding was dat er een meerkoetennest was vernietigd door een maaimachine. In Amsterdam-Noord, langs de dijk bij de Waddenweg, werd aan de oever gemaaid waarbij het nest werd vernietigd en de jongen verdwenen. Hoewel dit een grove overtreding van de Wet Natuurbescherming is, kreeg de melder van het voorval van de gemeente slechts het antwoord dat de aannemer was aangesproken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Hoe beoordeelt het college het dat bloemen worden gemaaid voordat de bloeicyclus voltooid is, in acht nemend dat het maaibeheer erop gericht moet zijn om de insectenstand te vergroten?

2. In hoeverre wordt door de gemeente daadwerkelijk opdracht gegeven om bloemen in bermen te maaien en in hoeverre komt dit door uitbesteding aan externe groenbedrijven?

3. Is het college bereid maatregelen te nemen tegen het maaien van bloemen in bermen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college op de hoogte van het vernielen van een meerkoetennest in Amsterdam-Noord?

5. Had de aannemer die maaide ontheffing om te maaien in het broedseizoen? Zo ja, waarom?

6. Volgens de wet Natuurbescherming is het verboden om vogels opzettelijk te doden of vangen (artikel 3.1 lid 1) en nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen, beschadigen of weg te nemen (artikel 3.1 lid 2). Is er sprake van een verleende ontheffing of vrijstelling voor deze geboden voor meerkoeten in Amsterdam?

7. Een overtreding van de hierboven genoemde verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, daarnaast kunnen de verboden bestuursrechtelijk worden gehandhaafd. Is het college van mening dat, als daadwerkelijk een nest is vernield door maaien, het daarop aanspreken van de aannemer een te lichte maatregel is? Zo ja, welke stappen gaat het college zetten om alsnog passende maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet?

8. Hoe gaat het college in de toekomst voorkomen dat er bij groenonderhoud in het broedseizoen nesten kapot worden gemaakt?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/agenda-groen/

Indiendatum: jul. 2017
Antwoorddatum: 16 okt. 2017

1. Hoe beoordeelt het college het dat bloemen worden gemaaid voordat de bloeicyclus voltooid is, in acht nemend dat het maaibeheer erop gericht moet zijn om de insectenstand te vergroten?
Er zal worden onderzocht hoe het insectvriendelijke beheer kan worden toegepast aanvullend op het nu al ecologisch uitgevoerde groenbeheer. Bij het maaien zijn meerdere factoren bepalend voor het maaitijdstip. Zoals verkeersveiligheid, functie en gewenst beeld. Hierbij weegt verkeersveiligheid het zwaarst.

2. In hoeverre wordt door de gemeente daadwerkelijk opdracht gegeven om bloemen in bermen te maaien en in hoeverre komt dit door uitbesteding aan externe groenbedrijven?
Er wordt opdracht gegeven om de openbare ruimte, waaronder bermen op het gewenste beeld, beheerbaar en veilig te houden. Bijna al het maaiwerk wordt door
externe bedrijven uitgevoerd.

3. Is het college bereid maatregelen te nemen tegen het maaien van bloemen in bermen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
Ja, het college is hiertoe bereid, door het agendapunt Erop toezien dat 50% van al het openbare groen insectvriendelijk wordt beheerd uit Agenda Groen uit te
voeren.

4. Is het college op de hoogte van het vernielen van een meerkoetennest in Amsterdam-Noord?
Het college is niet op de hoogte aangezien er gelukkig geen nest is vernield door de aannemer die het maaiwerk heeft uitgevoerd. Er is ter plekke onderzoek gedaan door de stadsecoloog en teamleider Schoon en Groen en het meerkoetennest is aanwezig. Tussen de waterkant en het nest bevindt zich een ruimte van 1 ½ meter water en een metalen paal. Beschadiging van het nest door de maaier is uitgesloten. Nest is intact aangetroffen zonder jonge meerkoeten.

5. Had de aannemer die maaide ontheffing om te maaien in het broedseizoen? Zo ja, waarom?
De aannemer mag in het broedseizoen maaien en doet dat conform de Amsterdamse Gedragscode Flora en Faunawet. Personeel van de aannemer is gecertificeerd voor de Flora en Faunawet.

6. Volgens de wet Natuurbescherming is het verboden om vogels opzettelijk te doden of vangen (artikel 3.1 lid 1) en nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen, beschadigen of weg te nemen (artikel 3.1 lid 2). Is er sprake van een verleende ontheffing of vrijstelling voor deze geboden voor meerkoeten in Amsterdam?
Er wordt conform de Amsterdamse Gedragscode Flora en Faunawet gewerkt. Deze is er op gericht om natuurwaarden te beschermen. Hierdoor is een ontheffing
of vrijstelling niet benodigd voor meerkoeten in Amsterdam.

7. Een overtreding van de hierboven genoemde verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, daarnaast kunnen de verboden bestuursrechtelijk worden gehandhaafd. Is het college van mening dat, als daadwerkelijk een nest is vernield door maaien, het daarop aanspreken van de aannemer een te lichte maatregel is? Zo ja, welke stappen gaat het college zetten om alsnog passende maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet?
Er is gelukkig geen sprake van het vernielen van een nest. Contractueel is vastgelegd dat de aannemer verplicht is te melden wanneer er onverhoopt een nest is verstoord of beschadigd.