Wat doet fractie Amsterdam?


1 januari 2010

De fractie heeft een aantal doelstellingen geselecteerd waarop we ons de komende jaren extra willen richten. Hieronder noemen we er een paar:

Ten eerste gaan we ons richten op het verbeteren van de huidige Dierenwelzijnsnota, opdat de basis voor dierenwelzijn goed wordt vastgelegd. Momenteel herschrijven de laatste versie van de dierenwelzijn nota Amsterdam.

Ten tweede willen we een vlees- en visloze dag in het Gemeentehuis introduceren. Er zal nog geen veggie day geintroduceerd worden, maar er is al wel een toezegging dat het vegetarische aanbod in de kantine zal toenemen.

Ten derde willen we dat de stad Amsterdam optimale dierenopvangcentra heeft. Toen we in de gemeente kwamen waren de reptielenopvang, de konijnenopvang en paardenopvang in gevaar. We hebben al een bescheiden succesje mogen boeken voor de reptielenopvang: Stichting Imperator. Deze zal in ieder geval voor 2011 gered zijn. Daarnaast zijn we op het moment hard bezig om de toekomst voor de paardenopvang garant te stellen.

Daarnaast willen we een professionaliseringslag maken in de dierenopvangcentra. We menen dat dit het beste bereikt kan worden, als we virtueel alle dierenopvangcentra onder één dak zetten. Dit creëert synergievoordelen. Er kan bijvoorbeeld groter ingekocht worden en de administratieve lasten kunnen worden gedeeld, waardoor er meer tijd is voor de verzorging van de dieren.

Ten vierde willen we de luchtkwaliteit in Amsterdam verbeteren. Op sommigen plekken is deze slechter dan de wereldgezondheid eist. Op dit moment focussen we ons op de zeer vervuilende twee-takt motoren. Om de luchtkwaliteit structureel te verbeteren zou er meer op elektrisch vervoer moeten worden ingezet. Een andere oplossingen is het promoten van groene daken. Hier zijn we druk mee bezig.

Ten vijfde zetten we ons in tegen het gebruik van dieren in entertainment of evenementen. Zo hebben we geprobeerd wilde dieren in circussen te verbieden. Hoewel de gemeente circussen met wilde dieren niet kan verbieden, heeft de gemeenteraad wel een stap in deze richting gezet. Doorgaand op de ingezette koers van het voorgaande college om gebruik van wilde dieren in het circus te verbieden, heeft de Gemeenteraad, gesteund door PVDA, D66, GroenLinks, SP en Red Amsterdam een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen. Het college zal alle stadsdelen gaan oproepen om bij de vergunning aanvraag, circussen zonder wilde dieren te laten prevaleren boven circussen met wilde dieren. Daarbij heeft Eric van der Burg (wethouder dierenwelzijn) toegezegd zodra er gemeentelijk controleurs dierenwelzijn zijn opgeleid (conform coalitie akkoord) deze de opdracht te geven om in de toekomst proactief circussen met wilde dieren te controleren op dierenwelzijn.

De werkgroep Amsterdam heeft ook succes geboekt dit jaar. Ze heeft zich gebogen over de kerstmarkten met levende kerststallen. Enkele bezwaarbrieven zijn gestuurd naar de stadsdelen, welke tot resultaat hadden dat er minder kerststallen met levende dieren kwamen dit jaar. Tevens heeft stadsdeel Noord toegezegd volgend jaar geen levende dieren meer op de kerststal te willen.

Ten zesde richten we er ons op dat er geen jacht mag plaatsvinden in Amsterdam. Dit is momenteel een heel hot topic. Er is namelijk een faunabeheerplan uitgebracht, die pleit voor afschot van jonge mannen damherten, om verkeers ongelukken te voorkomen. Dit is echter helemaal niet effectief. We strijden ervoor dat damherten niet zullen worden afgeschoten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD). De Dierenbescherming heeft al in een brandbrief opgemerkt dat afschot helemaal geen structurele oplossing biedt, damhertwerend hekwerk wel! Tevens staat in het contra exptertise rapport dat het plaatsen van hekken wel degelijk werkt. Het plaatsen van hekken zorgt voor 87% minder ongelukken, terwijl zeer intensief afschot maar voor 50% vermindering zorgt. Hier zullen we natuurlijk voor pleiten. We gaan ons ook op Schiphol richten, opdat er geen afschot van vogels meer zal zijn.

Als laatste zullen we ons richten op het hondenbeleid van de stad. We zullen de hondenbelasting onder de loep nemen, het losloopbeleid en hoe men omgaat met in beslag genomen honden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over bovenstaande punten, neem dan contact met ons op. Onderaan deze brief kunt u onze contactgegevens vinden.

[plugin news default "dieren"]