Verslag Partij voor de Dieren Amsterdam 2014


22 januari 2015

Hieronder volgt een greep uit onze activiteiten in het jaar 2014.

Voedselvisie gelanceerd
Meteen aan het begin van 2014 hadden we wat te vieren: de Amsterdamse Voedselvisie werd gelanceerd. Deze visie is er gekomen op initiatief van de Partij voor de Dieren - we dienden in 2011 een motie in die maar met een nipte meerderheid werd aangenomen. We vroegen om een visie waarin onder andere zou worden uitgezocht hoe omringende landbouwgebieden, braakliggende terreinen en leegstaande kantoren een bijdrage zouden kunnen leveren aan duurzame voedselproductie, in samenspraak met ondernemers en burgerinitiatieven. Bij het verschijnen van het eindresultaat, de voedselvisie en voedselagenda, bleken alle partijen op de VVD na verheugd te zijn over het document. Een mooi voorbeeld van de haas in de marathon!

Kruispunt Beethovenstraat
De Partij voor de Dieren Amsterdam vroeg om een gevaarlijk kruispunt in de Beethovenstraat veiliger te maken door een informeel fietspad aan te leggen. Een motie om dit te bewerkstelligen werd aangenomen, maar wat begon als een verzoek om een informeel ‘olifantenpaadje’ is uiteindelijk zelfs een volwaardig fietspad geworden. Er was bij de herinrichting van dit gebied sprake van co-creatie, samenwerking tussen vele belangengroepen zoals bedrijven en omwonenden. De fietsers kunnen dankzij de motie veilig door het park en het fietstunneltje fietsen. Ook vroeg de Partij voor de Dieren om scooters van het fietspad te weren. Daardoor ontstaat meer rust in het park.

Initiatiefvoorstel ‘Duurzame draagtas’ uitgevoerd
Sinds begin 2014 verkopen Amsterdamse daklozen herbruikbare tassen: Do Goodie Bags, bij een aantal supermarktketens. De gemeente voerde daarmee een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren Amsterdam uit om de wegwerpcultuur aan te pakken. De fractie vroeg al sinds 2011 aandacht voor de miljoenen wegwerptasjes die maandelijks worden weggegeven door winkels.

Naar een diervriendelijk en veilig ganzenbeleid
Het dossier ganzen en Schiphol heeft onze blijvende aandacht en keert regelmatig terug. Nog steeds is de provincie Noord-Holland van mening dat grootschalige vergassing van deze dieren de oplossing is voor een veilige luchthaven. De Partij voor de Dieren Amsterdam wijst het college en mederaadsleden op het gevaar van de voor ganzen aantrekkelijke akkers en gras rond Schiphol en heeft het onderwerp meerdere malen op de agenda gezet in 2014. We dienden een motie in die de gemeente vraagt om naar een diervriendelijke aanpak te streven en deze aanpak ook aan andere gremia uit te dragen. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders heeft deze motie uitgevoerd. Een document met een alternatieve en diervriendelijke aanpak is door de gemeente verspreid. Wij blijven vinger aan de pols houden.

Groen en diervriendelijk stempel op het coalitieakkoord
Het duurde maanden voordat na de verkiezingen een college kon worden geïnstalleerd, maar toen het er eenmaal was konden we via een amendement een groen en diervriendelijk stempel op het coalitieakkoord drukken. Het nieuwe college bestaat uit D66, VVD en SP. Aan het akkoord is toegevoegd dat de dierenwelzijnsnota en gedragscode flora- en faunawet worden vernieuwd, met daarin aandacht voor kwaliteitseisen voor de dierennoodhulpketen, beleid voor in het wild levende dieren, diervriendelijk tegengaan van dierenoverlast, en rekening houden met dieren bij werkzaamheden in het groen. Voor controle op dierenwelzijn zullen ruimhartig tijd, middelen en opleiding beschikbaar gesteld en de gemeente gaat zich inzetten om ganzenvergassing bij Schiphol overbodig te maken. Ook staat nu in het akkoord dat de gemeente haast gaat maken met het oplossen van alle ecologische knelpunten. De komende 3 jaar zullen we de uitvoering van deze punten op de voet volgen!

Smogalarm
Een motie waarin we vroegen om onderzoek te doen naar de invoering van een lokaal smogalarm, werd aangenomen. Nederland informeert zijn inwoners nauwelijks actief over luchtvervuiling, terwijl de gezondheid van risicogroepen zoals longpatiënten extra te lijden heeft onder de aanwezigheid van bijvoorbeeld fijnstof en stikstofoxiden. Juist bij stedelijke verkeersaders komen deze stoffen soms in grote hoeveelheden in de lucht voor. De Partij voor de Dieren Amsterdam vindt dat de gemeente zelf het initiatief moet nemen om Amsterdammers te informeren over gevaarlijke vormen van luchtvervuiling. Als uitwerking van de motie wordt op verzoek van de gemeente Amsterdam de bestaande landelijke luchtkwaliteitsapp zo aangepast dat gebruikers beter inzicht krijgen in smogvorming en informatie krijgen over wat zij kunnen doen om de nadelige gevolgen van luchtverontreiniging te beperken.

Voorstel om het oplaten van ballonnen te verbieden
Afgelopen zomer dienden we een initiatiefvoorstel in dat doelt op een verbod op het oplaten van ballonnen, iets wat veel gebeurt bij grote en kleine evenementen. De Partij voor de Dieren Amsterdam vindt het niet langer houdbaar dat gasgevulde ballonnen en lintjes na hun oplating overal terecht komen om vervolgens in zwerfafval te veranderen. De ballonnen eindigen vaak op het strand of in het water, waar ze een gevaar vormen voor dieren, en het milieu vervuilen. Het voorstel zal begin 2015 worden besproken in de gemeenteraad.

Begroting 2015: dier-, milieu- en natuurvriendelijker
In november werd de gemeentebegroting voor 2015 vastgesteld. De Partij voor de Dieren diende een aantal voorstellen in. Zes werden aangenomen. In de Begroting 2015 ontbrak een paragraaf dierenwelzijn. Dit hebben wij aangekaart en via een amendement is er toch een lijst met belangrijke dierenwelzijnspunten in de begroting gekomen. Ook werd een amendement aangenomen dat meer aandacht geeft aan bedrijven die de beginselen van de circulaire economie toepassen. Een andere motie zorgt ervoor dat Amsterdam gaat onderzoeken of bij een gemeentelijk nieuwbouw- of renovatieproject een experiment kan worden gedaan waarbij regenwater wordt gebruikt voor huishoudelijke activiteiten, zoals toiletspoeling, tuinbesproeiing, en wasmachinegebruik. Een amendement en motie voor waterkwaliteitsnormen draagt de gemeente op om concrete stappen te ondernemen de wateren die een KRW-status hebben (Europese Kaderrichtlijn Water) minstens aan de KRW te laten voldoen. Tot slot werd via een motie afgedwongen dat natuurwaarden en biodiversiteit in Amsterdam worden gemonitord middels een inventarisatie, eens in de vijf jaar.

Initiatiefvoorstel voor een visvriendelijke stad
In oktober lanceerde de Partij voor de Dieren Amsterdam een initiatiefvoorstel dat beoogt om van Amsterdam de eerste visvriendelijke stad van Nederland te maken. Over vissen bestaan nog steeds hardnekkige misverstanden, zoals het idee dat zij geen pijn zouden kunnen voelen, of dat zij pijn wel ervaren maar slechts reflexmatig zouden reageren. Wetenschappelijk onderzoek toont echter het tegendeel aan. Vissen ervaren pijn en stress, en passen hun gedrag aan om nieuwe pijnervaringen te voorkomen. Bij de bespreking van het voorstel in de raadscommissie, in januari 2015, bleek dat de gemeenteraad helaas nog niet klaar is voor een visverbod. Wij zullen met een nieuw voorstel komen om toch een eerste stap in de goede richting te kunnen zetten.

Dierenleed
De fractie heeft helaas ook weer te maken gehad met verschillende gevallen van vermijdbaar dierenleed in de stad. Zo werden eind 2014 op een zogenoemde multiculturele stadsboerderij dode en verwaarloosde kalveren aangetroffen. Dankzij aandacht van PiepVandaag en de Partij voor de Dieren Amsterdam is er actie ondernomen door de wethouder en handhavingsdiensten. Eerder in 2014 werd een meerkoetnest dat nog in gebruik was door meerkoeten en hun jongen in het water geduwd door Waternet. De fractie heeft aan de bel getrokken na meldingen van buurtbewoners en geholpen het nest te herstellen. Ook stelden we meermaals vragen aan het college over verdronken katten in Amsterdam Noord, als gevolg van een door de gemeente aangelegde, steile damwand. In het water gevallen katten konden hier niet meer uit klimmen. De fractie is nog met deze casus bezig. Helaas werden in Amsterdam Noord (Waterland) ganzen vergast als uitvoering van staand beleid van de provincie. Een motie van de Partij voor de Dieren Amsterdam die vroeg om bij deze vergassingen te handhaven, werd aangenomen. Ook werd een motie aangenomen die de gemeente vraagt om bij de provincie aan te dringen op diervriendelijk beleid, zodat de vergassingen in de toekomst kunnen stoppen.

Bijeenkomst over festivalisering in de stad
Een fenomeen waar we steeds meer mee te maken hebben is dat in de hele stad, in parken en in het Amsterdamse Bos, en bijvoorbeeld bij de Gaasperplas, festivals worden georganiseerd. Steeds meer mensen vragen zich af of Amsterdam hiermee een goede weg is ingeslagen. Omwonenden ervaren steeds meer overlast, in sommige parken vinden vele festivals per jaar plaats, met name in de zomer, waarbij omwonenden dagenlang in harde muziek moeten leven. De Partij voor de Dieren genereerde aandacht voor dit probleem in de pers en organiseerde een bijeenkomst voor geïnteresseerden. Het plan is om dit onderwerp komend jaar op de te agenda zetten in de gemeenteraad.

Social media
Op twitter en facebook weten steeds meer mensen de Amsterdamse fractie te vinden. Onze facebookpagina telde op 1 januari 2014 382 likes. Op 1 januari 2015 was dit aantal gestegen tot 1507. Op twitter staat de teller momenteel op 1724 volgers.

Verkiezingsjaar 2014
Ten slotte was 2014 ook nog een verkiezingsjaar. Het is belangrijk dat we ons werk voor dieren, natuur en milieu kunnen voortzetten. Het aantal kiezers dat in Amsterdam op de Partij voor de Dieren stemde lag ruim 25% hoger dan in 2010.

Van 2015 verwachten we nog meer dan van 2014, omdat de andere partijen na vijf jaar Partij voor de Dieren in de gemeenteraad niet meer om dierenwelzijn heen kunnen. Ze zijn het vaak niet met ons eens, en moeten nog wennen aan de andere invalshoek, maar de discussie is in gang gezet. Elke keer als we een onderwerp aankaarten winnen we weer een beetje meer ruimte in hun hart, denken en doen.

Na de verkiezingen verwelkomden we twee nieuwe duoraadsleden: Anke Bakker en Joyce van Heijningen. Hierdoor is de Partij voor de Dieren met één raadslid en drie duoraadsleden in zes commissies vertegenwoordigd.