Partij voor de Dieren aan de slag met dieren­welzijn in Amsterdam


8 februari 2011

De Partij voor de Dieren zet zich landelijk en regionaal in voor dieren, natuur en milieu. In Amsterdam richt de partij zich wat betreft dierenwelzijn onder andere op gezelschapsdieren, vrij levende dieren, dieren in evenementen en de dieren in Artis.

De gemeente Amsterdam en de stadsdelen hebben het beleid rondom dierenwelzijn via dierenwelzijnsnota’s geregeld. De Nota Amsterdams Dierenwelzijnsbeleid dateert van 2006. Daarnaast hebben de stadsdelen Centrum, Noord en Zuid een eigen nota dierenwelzijn, als ook de voormalige stadsdelen Zeeburg en Westerpark.

De huidige Nota Amsterdams Dierenwelzijnsbeleid laat op meerdere punten te wensen over. De Partij voor de Dieren werkt daarom hard aan een voorstel voor een nieuwe nota. Het doel is om een sluitende nota op te stellen waarin dierenwelzijn pro-actief wordt benaderd.

Bij het aanpakken van problemen of het bevorderen van dierenwelzijn is het nuttig om te weten bij wie de verantwoordelijkheden liggen. Hierbij is de opdeling van Amsterdam in centrale stad en stadsdelen van belang. Onder de bevoegdheden van de centrale stad valt bijvoorbeeld de opvang van zwerfdieren en het beheren van natuur op Amsterdams grondgebied, zoals de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Tot de bevoegdheden van stadsdelen horen het beheren van terreinen op het eigen grondgebied en het bevorderen van dierenwelzijn aldaar, het voorkomen van en ingrijpen bij overlast, etc. Deze verdeling van verantwoordelijkheden komt het dierenwelzijn niet altijd ten goede. In de eerste plaats is de Partij voor de Dieren niet aanwezig in de stadsdelen om daar het beleid diervriendelijker te maken. In de tweede plaats zorgt deze verdeling van verantwoordelijkheden voor een versnipperd dierenwelzijnsbeleid. Daarom streeft de Partij voor de Dieren in het schrijven van een nieuwe nota naar een zo’n integraal mogelijk dierenwelzijnsbeleid.

Een andere manier waarop de Partij voor de Dieren in stad bezig is met het verbeteren van dierenwelzijn is door kwaliteitseisen op te stellen voor de opvang van dieren. De Partij voor de Dieren is in samenwerking met het GODA (Gezamenlijk Overleg Dierenbeschermingsorganisaties Amsterdam) hiermee aan de slag gegaan. De eisen zullen ervoor zorgen dat dierenwelzijn in de opvang gegarandeerd wordt. Deze eisen worden natuurlijk ook opgenomen in de nieuwe nota.

[plugin news default "dierenwelzijn"]

[plugin vragen null "dierenwelzijn"]

[plugin moties null "dierenwelzijn"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Vragen gesteld over Stichting Amsterdamse Zwerfkatten (SAZ)

Johnas van Lammeren heeft afgelopen week vragen gesteld over de situatie van de Amsterdamse Zwerfkatten. Op donderdag 13 jan...

Lees verder

Uitslag expertmeeting

Woensdag 9 februari vond aansluitend aan de commissievergadering EZP (Economische Zaken, Personeel en Organisatie) een expert...

Lees verder