Maak kennis met de kandi­daten


14 januari 2014

De Partij voor de Dieren Amsterdam is trots op de twintig Amsterdammers die zich kandidaat hebben gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hieronder kun je meer over alle twintig lezen!

1. Johnas van Lammeren
2. Lammert van Raan
3. Joyce van Heijningen
4. Anke Bakker
5. Tamar Oetelmans
6. Dreas van Donselaar
7. Hannah Boogaard
8. Daniëlle de Man
9. Mario Blom
10. Jeroen Brink
11. Iris Dicke
12. Xandra Asselbergs
13. Isabelle Sternheim
14. Friso van Lierop
15. Mandy Ligthart
16. Linda Broersen
17. Monique van Dijk Armor
18. Jaap van der Waay
19. Eva Akerboom
20. Joanne Swabe

1. Johnas van Lammeren

Johnas van Lammeren (1973) is afgestudeerd inTechnische Bedrijfskunde en is sinds 2010 fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie Amsterdam van de PvdD. Johnas is daarnaast werkzaam als Business unit manager advertising services bij DTG. Volgens Johnas spelen gemeentes en daarmee gemeenteraden een essentiële rol in de dagelijkse gang van zaken in Nederland. ‘Afgelopen jaren heb ik samen met fractie de rol van aanjager in de gemeenteraad van Amsterdam met plezier en verve vervuld. Niet zelden heeft dat geleid tot mooie resultaten. Dierenwelzijn is altijd een onderwerp van gesprek binnen de gemeenteraadsvergaderingen. Natuur en milieu is niet langer het sluitstuk maar veel vaker een uitgangspunt in de besluitvorming. Ook de komende jaren wil ik mij blijven inzetten voor de partij, om beleidsmakers uit te dagen nu keuzes te maken voor dierenwelzijn, natuur en milieu, voor nu en zeker voor in de toekomst.’

2. Lammert van Raan

Lammert van Raan (1962) studeerde Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen en werkt momenteel als docent in het voorgezet onderwijs en volgt een opleiding aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Lammert vertegenwoordigt de Partij voor de Dieren daarnaast in waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De afgelopen 3,5 jaar heeft hij als duo-raadslid bij de gemeentefractie in Amsterdam van dichtbij kunnen meemaken hoe groot de invloed van de gemeenteraad is op de directe leefomgeving van mens en dier. ‘Ik heb kunnen meehelpen onze idealen vorm te geven in onze fractie en in de commissies waar ik lid van ben. Hierdoor heb ik waardevolle ervaring opgedaan die ik graag opnieuw inzet en uitbouw. Het zou geweldig zijn als we ons zetelaantal in Amsterdam vergroten en onze voortrekkersrol met nog meer kracht kunnen voortzetten.’

3. Joyce van Heijningen

Joyce van Heijningen (1974) studeerde aan de Universiteit van Amsterdam waar ze haar propedeuse EngelseTaal- en Letterkunde en master Film- enTelevisiewetenschappen met specialisatie Media & Maatschappij behaalde. Op dit moment werkt ze bij Milieudefensie als campagnesecretaris/medewerker projectfinanciering Duurzaam Voedsel & Verkeer. Joyce is daarnaast coördinator van de werkgroep Amsterdam van de Partij voor de Dieren. Joyce: ‘We zijn de balans kwijt. Niet alleen tussen inkomsten en uitgaven, maar vooral tussen mens en natuur. Tussen vrijheid en verantwoordelijkheid.Tussen eigenbelang en mededogen.Tussen groei en genoeg. Herstel van deze balans begint op lokaal niveau. Als gemeenteraadslid denk ik namens de Partij voor de Dieren een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het herstellen van de balans.’

4. Anke Bakker

Anke Bakker (1988) is campagne- en beleidsmedewerker bij Wilde Dieren de Tent Uit. Hiervoor was zij medewerker van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. Anke heeft een onderzoeksmaster Sustainable Development aan de Universiteit Utrecht gedaan met een specialisatie op politiek. Haar onderzoek ging over de beleidsvorming over ganzen en muskusratten. ‘Amsterdam is een prachtige stad. Een rijkdom aan culturen en volop kansen voor ondernemers, studenten en toeristen. Toch zie ik een veel mooier Amsterdam voor me. Een plek met schonere lucht en grond, met ruimte voor groen en voor dieren. Daar wil ik me voor inzetten binnen de gemeenteraadsfractie. Wanneer mensen en dieren elkaar in de weg zitten, maak ik me sterk voor slimme diervriendelijke oplossingen. Herten, mollen en ganzen zouden we niet moeten bestrijden, maar juist waarderen.’

5.Tamar Oetelmans

Als adviseur duurzaamheid en afvalmanagent voor CREM is Tamar Oetelmans (1975) in haar dagelijks leven volop bezig met duurzaamheid. Ook is zij betrokken bij de werkgroep Amsterdam van de Partij voor de Dieren. ‘Ik wil mij sterk maken om de belangen van dieren, natuur en milieu onder de volle aandacht te krijgen in Amsterdam. In een stad waarin respectvol wordt omgegaan met dieren en de leefomgeving voelen mensen zich prettiger. Daarvoor zijn onder meer vermindering en hergebruik van afval, meer natuur en gezonde en eerlijke voeding essentieel. Gelukkig is Amsterdam een broedplaats van duurzame verandering. Het is aan het gemeentebestuur de overal opduikende initiatieven van creatieve en betrokken burgers te ondersteunen.’

6. Dreas van Donselaar

Dreas van Donselaar (1983) is medeoprichter van CTO SpamExperts en is zijn vrije tijd actief voor de werkgroep Amsterdam en de werkgroep Noord-Holland. ‘Bij het gedachtegoed van onze partij voel ik enorme persoonlijke betrokkenheid. De kracht zit hem in de sterke onderbouwing van onze argumenten die voor iedereen, ongeacht de politieke voorkeur, toegankelijk zijn. Vanuit mijn ervaring als ondernemer en als mens, wil ik juist die mensen die het niet verwachten nieuwe inzichten bieden om op die manier ons draagvlak en de steun in de gemeentepolitiek te vergroten. Onze partij is een fantastisch instrument om lokaal de hoognodige vooruitstrevende veranderingen te bewerkstelligen.’

7. Hannah Boogaard

Als beleidsmedewerker van de gemeentefractie van de PvdD in Amsterdam is Hannah Boogaard (1985) dagelijks bezig om Amsterdam dier-, natuur- en milieuvriendelijker te maken. ‘Amsterdam is een prachtige stad. Maar achter de schermen is er nog veel te verbeteren. Ik wil mij inzetten voor een schone stad die koploper is op het gebied van afval inperken, scheiden, hergebruiken en recyclen; een stad met een uitstekend geregelde dierenopvang, ook voor in het wild levende dieren; een stad die voorkomt dat een huisdier een zwerfdier wordt; een stad die het groen koestert en waar de lucht schoon is. Daarnaast wil ik een sociaal geluid laten horen.’

8. Daniëlle de Man

Daniëlle de Man (1974) woont op dit moment nog parttime in Parijs, maar is de definitieve overstap naar Amsterdam aan het voorbereiden. Zij werkt als Standards Developer New Products voor UTZ Certified in Amsterdam. Zij heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in de handel van duurzame producten. Daniëlle vertaalde enkele jaren wekelijks het Worldlog van de partij naar het Frans. ‘De klok begint al 12 uur te slaan en iedereen heeft het nog over koopkracht en economische groei. De dieren en onze leefomgeving hebben een partij nodig die de politiek en de burgers wakker schudt en laat zien wat de waarden zijn die er echt toe doen. Op lokaal niveau kunnen er veel veranderingen in gang gezet worden, zeker in een stad als Amsterdam, die breder navolging krijgen.’

9. Mario Blom

Mario Blom (1983): ‘Als kind heb ik me altijd druk gemaakt om de natuur en het milieu. Ik hield bijvoorbeeld een spreekbeurt over het natuurgebied dat dreigde te verdwijnen door de bouw van IJburg. Ook op latere leeftijd ben ik me blijven inzetten voor het behoud en uitbreiding van natuur. Ik heb gewerkt als natuurgids bij de natuurschool om kinderen enthousiast te houden voor de natuur. Van 2011 tot 2013 ben ik actief geweest als voorzitter van de afdeling Amsterdam bij Pink Politiek. Mijn enthousiasme is mijn drijfveer om me in te zetten voor de natuur en het milieu. Ik zou graag meer politieke ervaring op willen doen en me willen ontwikkelen binnen de partij.’

10. Jeroen Brink

Jeroen Brink (1968) werkt als technische business analist en behaalde een bachelor Wijsbegeerte aan de UvA. ‘Ik wil me voor de Partij voor de Dieren in Amsterdam inzetten, omdat de PvdD een wereldbeeld voorstaat waar ik mij in herken, en waar ik graag mijn vaardigheden en tijd aan bij wil dragen om dit wereldbeeld zo veel mogelijk te benaderen. Op weg naar een duurzame & diervriendelijke samenleving!’

11. Iris Dicke

Voor haar Master Nature Conservation Leadership aan de universiteit van Cambridge is Iris Dicke (1982) op dit moment voor korte tijd naar Cambridge verhuisd. Zij werkte als onderzoeker bij het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren en als fractiemedewerker bij de Partij voor de Dieren in de gemeente Amsterdam. ‘Ik wil mij als duo-raadslid inzetten voor de partij om bij te dragen aan de noodzakelijke omslag naar een duurzamere en diervriendelijkere maatschappij. Met een achtergrond in Biologie (bachelor) en Environment and Resource Management (master) en mijn master in Nature Conservation Leadership in Cambridge kan en wil ik mijn kennis graag benutten voor de partij.’

12. Xandra Asselbergs

Xandra Asselbergs (1969) studeerde politicologie en werkte onder andere als persvoorlichter en coördinator Politieke Zaken bij verschillende afdelingen van de Dierenbescherming. Ook werkte zij als woordvoerder bij Stichting Wakker Dier. ‘Geen stad zonder dieren. Maar krijgen zij ook de ruimte? Om dierenwelzijn, natuur- en milieubescherming hoog op de politieke agenda te krijgen en te houden, is een partij nodig die zich hier sterk voor maakt. Amsterdam moet een duurzame stad worden, die gifvrij en diervriendelijk is. Daar wil ik mij sterk voor maken.’

13. Isabelle Sternheim

Afgestudeerd als milieukundige is Isabelle Sternheim (1960) nu directeur van een Energieadviesbedrijf. Zij is bedenker van het Zwerfdieren Festival en was voorzitter van het Stray Animal Foundation Platform. ‘Ik ben ervan overtuigd dat wij mensen voor ons welbevinden en om te kunnen overleven afhankelijk zijn van andere mensen, van de dieren om ons heen en van onze natuurlijke omgeving. Het is dus in ons eigenbelang om zorg te dragen voor de ander (mens, dier, milieu). De grondgedachte van de PvdD sluit naadloos aan op deze manier van denken. Ik zet mij graag in om anderen deze manier van denken te laten zien en hen mee te nemen om vanuit dit paradigma te gaan handelen en leven.’

14. Friso van Lierop

Friso van Lierop (1979) is projectontwikkelaar van pv-systemen en hij werkte als vastgoedbeheerder en consultant duurzaam bouwen. ‘Participeren in de gemeentepolitiek is voor mij een haalbare manier om direct invloed uit te oefenen op de politieke macht. Ik zie de noodzaak van (gemeentelijke) hervormingen, met name op het gebied van natuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik wil graag op deze manier verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappelijke problemen. De idealen van de PvdD onderstreep ik en ik ben ervan overtuigd dat ik via de gemeentepolitiek een goede bijdrage kan leveren deze idealen tot realiteit te brengen.’

15. Mandy Ligthart

Mandy Ligthart (1990) werkt als allround medewerker op het partijbureau van de Partij voor de Dieren en studeert daarnaast kunstgeschiedenis. Zij werkte tevens voor de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren en begon een aantal jaren terug als stagiaire op het partijbureau. ‘Ik wil me graag inzetten voor behoud van natuur in de stad, vermindering van plastic en zwerfafval en vooral méér groen voor mens en dier. Iedere Amsterdammer heeft recht op een schone, groene leefomgeving waarin bescherming van in het wild levende dieren en hun leefgebieden het uitgangspunt vormt.’

16. Linda Broersen

Door de functie van Linda Broersen (1975) als beleidsmedewerker bij de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren is zij bijna dagelijks bezig met het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren. Daarnaast was zij bestuurslid van de Afdeling Amsterdam van de Dierenbescherming en bestuurslid van de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. ‘Door het vrijwilligerswerk dat ik heb gedaan voor de Dierenbescherming Amsterdam en de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, weet ik hoe belangrijk het is om dieren, natuur en milieu in de gemeenteraad op de agenda te zetten en te houden. Daar wil ik mij graag voor inzetten.’

17. Monique van Dijk Armor

Monique van Dijk Armor (1978) is projectmanager bij de Nicolaas G. Pierson Foundation. Daarnaast is ze eigenaar van het filmproductiebedrijf Cherry Blossom Productions en hoofd audiovisueel bij de website PiepVandaag. ‘In Amsterdam valt er veel te verbeteren op het gebied van dier, natuur en milieu. Ik wil hier graag persoonlijk aan bijdragen. Ik wil mensen aansporen de juiste beslissingen te maken, om van Amsterdam een leefbaardere stad te maken. Voor onszelf, maar vooral ook voor onze kinderen. Zodat zij in een schone, diervriendelijke en groene stad kunnen opgroeien.’

18. Jaap van der Waay

Als vrijwilliger op het partijbureau van de Partij voor de Dieren zet Jaap van der Waay (1958) zich al jaren in voor de partij. ‘Ik ben opgegroeid op een boerderij in midden Nederland. Mijn vader was naast boer ook dijkgraaf. Dus ik ben al jong met natuur en dieren in aanraking gekomen. Wat er al snel in resulteerde dat ik op mijn 16 vegetariër ben geworden. Ook politiek was thuis een onderwerp van gesprek. Dierenwelzijn heeft altijd mijn volle aandacht gehad en toen de Partij voor de Dieren werd opgericht en ik ermee in aanraking kwam was voor mij de politieke keuze snel gemaakt.’

19. Eva Akerboom

Op dit moment studeert Eva Akerboom (1992) politicologie met een specialisatie in Global Environmental Governance. Zij is daarnaast bestuurslid van PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. ‘Ik zit in het landelijk bestuur van PINK! En merk dat politiek weinig leeft onder jongeren, lokale politiek in het bijzonder spreekt weinig aan. Dat is jammer, want de Partij voor de Dieren kan juist veel goede, concrete zaken voor elkaar krijgen op lokaal niveau waarvan het resultaat direct zichtbaar is. Met mijn plek op de lijst en deelname aan de campagne hoop ik meer jongeren te activeren om hun stem ook lokaal te laten horen.’

20. Joanna Swabe

Hoewel geboren en getogen in Londen, woont Jo Swabe (1969) sinds 1991 in Amsterdam. Zij is sociologe en deskundige op het gebied van mens-dier relaties. In 1997 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam met een proefschrift over de relatie tussen mensen en andere dieren. Vervolgens verrichtte ze onderzoek o.a. naar de maatschappelijke en ethische aanvaardbaarheid van het doden van dieren. De laatste jaren is zij voornamelijk professioneel werkzaam geweest op het gebied van dierenbescherming. Zij werkte drie jaren als beleidsmedewerker bij Bont voor Dieren en daarna als wetenschappelijke stafmedewerker bij de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijke bureau van de Partij voor de Dieren. Sinds 2008 zet Jo Swabe zich in voor dieren als lobbyist op Europees niveau voor de internationale dieren- beschermingsorganisatie, Humane Society International (HSI).

Gerelateerd nieuws

Lijsttrekkersdebat Stadsschouwburg/Parool

Afgelopen zondag vond het eerste lijsttrekkersdebat van het jaar plaats. Het debat werd georganiseerd in de Stadsschouwburg d...

Lees verder

Diemerpark: groen en fietsveiligheid in geding door onhandig plannen gemeente

De gemeente Amsterdam heeft bij de inrichting van het Diemerpark niet goed nagedacht over de locatie van sportpark IJburg. Ee...

Lees verder