Lucht­kwa­liteit in Amsterdam


7 februari 2013

Vandaag heeft duo-raadslid Lammert van Raan stevige vragen aan de wethouder gesteld over de stand van zaken rondom de luchtkwaliteit in Amsterdam. Van Raan maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit en de gevolgen voor de gezondheid van mensen en het milieu. Aanleiding was een brief van de wethouder die de Tweede Kamer oproept om de snelheid op de ring A10 naar 80 km/uur brengen.

De Partij voor de Dieren steunt de wethouder in zijn oproep bij de Tweede Kamer om de snelheid op ring West naar naar 80km/uur terug te brengen, maar begrijpt niet dat er geen verdergaande maatregelen genomen worden in Amsterdam om de EU-norm van stikstofdioxide en fijnstof te halen. In de brief schrijft de wethouder dat de noodklok geluid dient te worden omdat het niveau van stikstofdioxide in de lucht te hoog zou zijn. Die metingen uit de praktijk blijken hoger uit te vallen dan de waarden die door een landelijk rekenmodel zijn voorspeld.

Opmerkelijk is dat de wethouder vaststelt dat hij de problemen niet kan oplossen omdat hij de oorzaak voor het teveel aan stikstofdioxide voor 90% buiten zijn invloedssfeer verklaart. Daarnaast weerhoudt zijn credo ‘we kiezen de maatregelen met het hoogste rendement per euro' hem ervan om alles uit de kast te halen om de ernstige gevolgen voor de gezondheid tegen te gaan.

Wij verwachten van de wethouder dat hij zich tot het uiterste inspant om de overige 90% te beïnvloeden, bijvoorbeeld door te lobbyen bij de landelijke overheid voor strengere eisen ten aanzien van vrachtverkeer voor de hele EU of te lobbyen bij de landelijke overheid voor BTW op kerosine. Het tegendeel is echter het geval; desgevraagd geeft de wethouder aan dat dat hem te ver gaat.

In een rapport van de Gezondheidsraad over stikstof staat dat de kosten van de invloed van stikstof op het milieu en de gezondheid in totaal zo'n € 150-750 per EU-ingezetene per jaar bedragen. Voor Nederland liggen de kosten nog hoger, namelijk € 200 tot 1000 per inwoner per jaar. Ongeveer 60 procent hiervan komt voor rekening van schade aan de gezondheid. De grootste post vormt de directe schade die wordt toegeschreven aan luchtverontreiniging, waaronder aandoeningen van de luchtwegen.

De marge in het bedrag laat zien dat er sprake is van forse onzekerheid. Uit het rapport komt wel duidelijk naar voren dat de situatie in ons land ongunstiger is dan gemiddeld in de EU. Dit heeft te maken met onze hoge bevolkingsdichtheid, intensieve landbouw, industrie en het drukke verkeer. En in Amsterdam is de situatie nog ongunstiger, omdat hier locaties zijn waar uit metingen blijkt dat de Europese norm wordt overschreden. Daarbij moet worden benadrukt dat de Europese normen voor luchtkwaliteit een compromis zijn: wie permanent verblijft op een plek waar net geen 40 μg per m3 stikstofdioxide in de lucht aanwezig is, loopt risico op ernstige gezondheidsschade. Nederland heeft uitstel gekregen voor de termijn waarbinnen aan de 40 μg-norm moet worden voldaan. Tot 2015 volgen er geen sancties als er nog overschrijdingen zijn.

Het is duidelijk dat de problemen omtrent de luchtkwaliteit snel opgelost moeten worden. En het is ook duidelijk dat dat niet zal lukken met het huidige beleid. De wethouder lijkt inderdaad de urgentie te kennen, wanneer het gaat om de verhoging van de snelheid op de A10 en wanneer hij dit kan aankaarten bij landelijke beleidsmakers, maar als het gaat om het nemen van rigoureuzere maatregelen in Amsterdam, kiest de wethouder voor het rendement per euro-principe, wat een duidelijke grens aangeeft.

Volgens de Partij voor de Dieren zou wat betreft zulke belangrijke beleidsdoelen niet het rendement per euro-principe moeten gelden. De Partij voor de Dieren stelt voor dat we gedurfde keuze maken om de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren.

- Conventionele dieselbussen vervangen door hybride dieselbussen;
- Omarm het plan van Red Amsterdam dat vraagt om elektrische bussen;
- Maak de binnenstad echt autoluw!;
- Creëer een stevige milieuzone in Amsterdam en geef minder ontheffingen aan vervuilende vrachtwagens en transportbusjes;
- Plant meer groen;
- Voer een taks in op tweetaktmotoren.

Alleen door echt te kiezen voor gezondheid en milieu zal het mogelijk zijn schone lucht in Amsterdam te bereiken. De kortetermijnafweging die de wethouder maakt om de economie te sparen en het autoverkeer te faciliteren zorgt er op den duur voor dat de Amsterdammer korter leeft. Dat kan volgens ons niet de bedoeling zijn.

[plugin news default "lucht"]

[plugin vragen gemeente "lucht"]

[plugin moties gemeente "lucht"]

Gerelateerd nieuws

Mussenkolonie in de Rozenstraat

Zomer 2011 werd er door een medewerker van Gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum een melding aan het ministerie van Economisch...

Lees verder

Goed protocol nodig om stervend damhert uit lijden te verlossen

De Partij voor de Dieren Amsterdam wil dat er een goed protocol wordt ontwikkeld waarin is vastgelegd wanneer er in de Amster...

Lees verder