Kadernota 2013


22 juni 2012

Op woensdag 20 juni vergaderde de gemeenteraad over de Kadernota 2013. Dat is het document waarin de belangrijkste financiële keuzes van het college voor 2013 worden vastgelegd. De Kadernota gaat vooraf aan de Begroting voor 2013. Tijdens de vaststelling van de Kadernota dienen traditiegetrouw alle partijen moties in om hun plannen voor de stad gestalte te geven.

De hoofdlijn van de Kadernota is: bezuinigen. De stad moet 144 miljoen euro extra bezuinigen om niet in grote financiële problemen te komen. Deze bezuinigingen komen bovenop de 208 miljoen euro die in 2014 bezuinigd moet zijn. Het belangrijkste deel van die 144 miljoen moet komen uit een reorganisatie van de gemeentelijke organisatie en in het bijzonder de stadsdelen. De Partij voor de Dieren vindt die reorganisatie een goede zaak en sprak zich al eerder uit voor opheffing van de bestuurlijke laag van de stadsdelen. Reorganisatie mag niet ten koste gaan van de service aan burgers.

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren diende een aantal moties in voor de Kadernota, die te maken hebben met dierenwelzijn, klimaat en groen. Bezuinigen op dierenwelzijn, klimaat en groen is voor de Partij voor de Dieren geen optie. Al jaren pleit de Partij voor de Dieren voor een nieuwe visie op Artis. Artis is een stadsdierentuin. De noodzaak van het houden van een grote diversiteit van soorten voor educatie en recreatie kan ter discussie worden gesteld. Liever zou de Partij voor de Dieren zien dat de dierentuin het aantal dieren en aantal diersoorten niet uitbreidt. Ook zou de dierentuin een opvangfunctie op zich kunnen nemen, bijvoorbeeld voor reptielen, die in Amsterdam niet meer kunnen worden opgevangen.

Hiernaast stelde de Partij voor de Dieren voor om evenementen met dieren, dierplaagbeheersing en dierenwelzijnsbeleid terug te halen naar de bevoegdheid van de centrale stad. Nu wordt over deze onderwerpen zowel door de centrale stad als door stadsdelen beslist. Dat kan efficiënter en moet diervriendelijker. Ook groenbeleid zou wat de Partij voor de Dieren betreft door de centrale stad kunnen worden geregeld. Wat betreft subsidies vinden wij dat de stad geen evenementen moet subsidiëren waarin bont wordt gebruikt. In de bontindustrie wordt het dierenwelzijn zeer ernstig aangetast.

Omdat de jeugd de toekomst heeft en goed onderwijs over dieren en voedsel kan bijdragen aan een diervriendelijkere en eerlijkere samenleving, dienden we een motie in om boerderijeducatie te stimuleren. Boerderijeducatie is een zeer leerzame, leuke manier om kinderen uit de stad in contact te brengen met het platteland. De kinderen krijgen een voorbereidende les op school over de herkomst van hun avondeten en gaan daarna op excursie naar een boer in de omgeving van Amsterdam om mee te helpen en te leren over hun voedsel. De stad is financierder geweest van boerderijeducatie maar heeft de subsidie vorige jaar laten vervallen.

De gemeente Amsterdam wil graag meedingen naar het gastheerschap voor de Olympische Spelen. Dit is niet gratis. De Olympische ambitie kost in 2013 2 miljoen euro. De Partij voor de Dieren vindt dat dat geld beter aan groen uitgegeven kan worden. De stad en zijn inwoners zijn in de toekomst meer gebaat bij een robuuste, groene structuur dan eenmalig de Olympische Spelen. Daarom diende we een motie in die vraagt om de Olympische ambitie in te ruilen voor een groene ambitie.

Op het gebied van klimaat dienden we een motie in over maatregelen op straatniveau die de stad beter moeten klaarmaken voor de piekbuien die als gevolg van klimaatverandering frequenter zullen voorkomen (klimaatadaptatie). Wanneer deze maatregelen standaard worden getroffen bij iedere opbreking van de straat, zoals bij de rioleringsvervangingen die de stad te wachten staan, kan geld worden bespaard terwijl de stad erop vooruit gaat. Ook bomen leveren een grote bijdrage aan klimaatadaptatie doordat ze water vasthouden, CO2 opnemen en de stad koel houden. Daarom stelden we voor om in de komende 4 jaar 20.000 bomen aan te planten. Bomen maken in Amsterdam nog geen onderdeel uit van het klimaatbeleid.

De milieugerelateerde moties gingen onder meer over het stimuleren van woningisolatie in de koopwoningvoorraad door middel van een (OZB)belastingprikkel op basis van het energielabel, het opnemen van indirect energieverbruik in het klimaatbeleid. Indirect energieverbruik is het verbruik dat buiten de stad plaatsvindt. Wanneer in Amsterdam grijze stroom wordt afgenomen, wordt in een kolencentrale elders CO2 uitgestoten. De directe CO2-uitstoot per inwoner (1400 kg per jaar) ligt 5 keer lager dan de totale CO2-uitstoot per inwoner (7000 kg), dus inclusief het indirecte verbruik. Een andere milieugerelateerde motie gingen over duurzaam inkopen, hierbij vroegen we om bij inkoop van voedingsmiddelen voor de gemeentelijke kantines niet alleen te letten op het EKO-keurmerk, maar ook op de milieubelasting van het product, op de manier van de Superwijzer.

[plugin news default "kadernota"]

[plugin vragen null "kadernota"]

[plugin moties null "kadernota"]

Gerelateerd nieuws

Open brief aan de Stichting Kunstbeurs inzake helikopterkat

Aan de Stichting Kunstbeurs, Afgelopen week lazen wij met verbijstering over een van de kunstwerken die worden getoond tij...

Lees verder

Petitie om circussen met wilde dieren in stadsdeel Zuid te weren, wordt vanavond aangeboden

Vanavond zal een unieke dierenwelzijnscoalitie van PiepVandaag, Dierenbescherming Amsterdam, Wilde dieren de Tent uit en Part...

Lees verder