Het nieuwe crema­torium op de Noor­der­be­graaf­plaats


28 maart 2012

Op de Noorderbegraafplaats in stadsdeel Noord zal, als het aan het dagelijks bestuur ligt, een nieuw crematorium gebouwd worden. De rechter moet de nieuwe bouwplannen nog goedkeuren, maar het dagelijks bestuur heeft het volste vertrouwen in de komst van het crematorium.

Het nieuwe crematorium, dat wordt gebouwd als onderdeel van een grote opknapbeurt, moet komen op het gedeelte van de begraafplaats dat in de Hoofdgroenstructuur (HGS)* ligt. Omdat de bouw van het nieuwe crematorium in de HGS is gepland, moest het stadsdeel goedkeuring krijgen van de Amsterdamse gemeenteraad. Deze stemde met een nipte meerderheid voor de komst van het crematorium.

De Partij voor de Dieren, die zeer terughoudend omgaat met bouwplannen in de HGS en tegen de komst van het crematorium was, voorzag tevens dat de financiële onderbouwing van de plannen nog te wensen overliet. GroenLinks die voor de komst van het crematorium stemde, vertelde aan het Parool: ''Het gaat om een kleine inbreuk in de hoofdgroenstructuur. Maar misschien komt het plan wel helemaal niet van de grond door geldgebrek.''

Een contra-expertiserapport op aanvraag van de bewonerscommissie Jeugdland liet uiteindelijk ook zien dat de exploitatie van de Noorderbegraafplaats (€ 9,4 miljoen in 2010 versus € 4,8 miljoen in 2005) zowel met als zonder crematorium niet rendabel is of zal worden. Het rapport stelde dat het crematorium grote financiële verliezen zal lijden de komende jaren, mede omdat het beoogde aantal crematies en de benodigde extra begrafenissen niet haalbaar zijn gezien de sterfteprognose in Amsterdam.

Onafhankelijk van dit contra-expertiserapport strijden omwonenden uit overwegingen met betrekking tot milieu, gezondheid, parkeeroverlast en financiën al sinds 2007 tegen de komst van het crematorium. Op 1 mei 2010 boden zij daarom 465 schriftelijke handtekeningen tegen de komst van een crematorium aan de wethouder aan. Ondanks deze acties leek de bouw toch door te gaan.

Op 23 december 2011 werd het projectbesluit behorend bij de bouwvergunning vernietigd. De rechtbank achtte de behoefte aan de komst van een crematorium in relatie tot een rendabele exploitatie onvoldoende bewezen. De behoefte aan de komst van het crematorium was onder andere gestoeld op een onderzoek van O&S uit 2006 (een telefonische enquête onder 603 autochtone Noorderlingen).

Afgelopen week heeft het dagelijks bestuur een nieuw projectbesluit vastgesteld voor de aanleg. De rechter moet in het hoger beroep nog een oordeel vellen, maar portefeuillehouder Willem Paquay heeft er alle vertrouwen in. Volgens het projectbesluit is een rendabele exploitatie van het crematorium mogelijk bij gemiddeld 75 crematies. Uit onderzoek van O+S blijkt dat de vraag naar crematies ongeveer 220 bedraagt. Volgens de omwonenden klopt dit getal niet en zouden er eigenlijk 225 crematies nodig zijn voor een rendabele exploitatie van de hele begraafplaats inclusief crematorium. Daarnaast wijzen de omwonenden erop dat er genoeg crematiecapaciteit is in heel Amsterdam.

De Partij voor de Dieren wacht het oordeel van de rechter met interesse af. Ondertussen heeft ze de gemeente Amsterdam gevraagd of de nieuwe bouwplannen ook langs de Amsterdamse gemeenteraad zullen komen, aangezien de bouw van het crematorium nog steeds in de HGS zal plaats vinden. Onduidelijk is wat de nieuwe bouwplannen voor impact zullen hebben op de HGS.

Om te voorkomen dat de HGS steeds verder wordt aangetast werkt de Partij voor de Dieren aan een initiatiefvoorstel. Binnenkort meer hierover.

*De Hoofdgroenstructuur (HGS) is de verzameling van (bijna) alle belangrijke Amsterdamse groengebieden, zoals parken, begraafplaatsen, volkstuinen etc. Voor elk groentype is vastgesteld welke vormen van bebouwing en gebruik zijn toegestaan. De HGS is sinds 1996 onderdeel van het structuurplan van Amsterdam. Middels het structuurplan bepaalt de Centrale Stad welke voorzieningen (woon/werk/haven/groen) op welke plek in de stad moeten komen. De stadsdelen maken op basis van deze grove planning gedetailleerde bestemmingsplannen. Het groentype van het HGS gebied bepaalt mede of een vergunning afgegeven mag worden of niet. Als een stadsdeel plannen heeft die niet
passen bij het groentype van het HGS gebied dan moet er een vrijstelling worden aangevraagd bij de gemeente. De onafhankelijke Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) schrijft dan een advies aan het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam dat op haar beurt het voorstel voor goedkeuring voor moet leggen aan de gemeenteraad. Ondanks een negatief advies van de commissie wilde stadsdeel Noord de bouw doorzetten. Vanwege het feit dat het stadsdeel het negatieve advies van de TAC naast zich neer wilde leggen, moesten de ontwerpplannen eerst aan de Amsterdamse Gemeenteraad voorgelegd worden voor goedkeuring.

[plugin news default "hgs"]

[plugin vragen null "hgs"]

[plugin moties null "hgs"]

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren organiseert verkiezing groenste en diervriendelijkste stadsdeel

Vandaag reikte de Partij voor de Dieren de awards voor het diervriendelijkste en het groenste stadsdeel 2011 uit. Stadsdeel N...

Lees verder

Gratis uien af te halen in de strijd tegen voedselverspilling

Vanaf morgen worden er een kwart miljoen (250 000 kg) uien voor de Mediamatic Fabriek op Oostenburgereilend gelost. U kunt ze...

Lees verder