Haven Amsterdam wordt verzelf­standigd


30 november 2012

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 november heeft de Amsterdamse gemeenteraad ja gezegd tegen verzelfstandiging van de Haven Amsterdam. De besluitvorming hieromtrent heeft veel tijd in beslaggenomen omdat de raad meer informatie nodig had om tot een gedegen oordeel te komen. De Partij voor de Dieren is van mening dat de Amsterdammers, dieren, natuur en milieu niet gebaat zijn bij verzelfstandiging en heeft daarom tegen de verzelfstandiging gestemd.

De Partij voor de Dieren is vanaf het begin kritisch geweest ten aanzien van de verzelfstandiging. De onderzoeksfase en verlenging van de onderzoeksfase hebben die houding niet kunnen omturnen in een positief oordeel over de verzelfstandiging.

Hiervoor zijn verschillende redenen. Ten eerste is de economische winst van de verzelfstandiging onduidelijk.

Daarnaast is een van de argumenten voor de verzelfstandiging dat dit een slagvaardigere haven oplevert. Daar wringt voor de Partij voor de Dieren de schoen. Want kiest een slagvaardige haven die zelfstandig opereert voor milieu en groen, óf voor winst op momenten dat dat een keuze is? Inzet op economische winst en slagvaardigheid is tot nu toe nog niet hand in hand gegaan met winst voor het milieu.

Verder vinden wij het van belang dat de regie- en controlefunctie op het gebied van duurzame energie en de samenwerking met andere Noordzeekanaalgemeenten verbeterd wordt. Het is daarom wenselijk dat de gemeente Amsterdam een rol heeft in de strategische plannen van de haven en in de uitvoering daarvan.

Ook maken we ons grote zorgen om de toekomst van de Houtrak- en Wijkermeerpolder. Wanneer de haven verzelfstandigt en uitdijt als gevolg van meer slagvaardigheid en een betere concurrentiepositie, dan is de kans groot dat dit leidt tot expansiedrift. De Structuurvisie heeft al een reservering opgenomen van deze twee polders voor eventuele uitbreiding. Wij vinden het belang van het voortbestaan van deze polders groot. De Wijkermeerpolder wordt beschermd door UNESCO en Nationaal Landschap, en de Houtrakpolder is Rijksbufferzonegebied en onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Juist nu in het nieuwe regeerakkoord is opgenomen dat de EHS moet worden afgemaakt zou het een vreemde zaak zijn als wij in Amsterdam EHS gaan afbreken om er haven van te maken. Dat mag nooit gebeuren. In plaats daarvan zien wij toekomst in een compacte haven die optimaal de beschikbare ruimte benut en inzet op biobrandstoffen.

De Partij voor de Dieren realiseert zich dat er in de huidige bestuursvorm ook geen garanties zijn, maar verwacht dat we als politieke partij in de huidige bestuursvorm in ieder geval een grotere invloed hebben op het beleid van de haven dan bij een verzelfstandigde haven.

Voorlopig zien we een instituut dat met een grotere zelfstandigheid de belangen van dieren, natuur en milieu kan aantasten.

[plugin news default "haven"]

[plugin vragen gemeente "haven"]

[plugin moties gemeente "haven"]

Gerelateerd nieuws

De Balie blaast hanenslacht af, Partij voor de Dieren toont beelden reguliere slacht

Gisteravond vond in De Balie een debatavond plaats over vlees: Abattoir De Balie. Het debatcentrum had aangekondigd jonge han...

Lees verder

Partij voor de Dieren boekt succes in strijd tegen Roundup

De Partij voor de Dieren boekt succes in haar strijd tegen het giftige onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Drie stadsdelen sto...

Lees verder