Emailactie tegen circussen met wilde dieren in Amsterdam Zuid


27 april 2012

Een aantal dierenwelzijnsorganisaties heeft de handen ineen geslagen om een einde te maken aan circussen met wilde dieren in Amsterdam Zuid. Aanleiding is een vergunningaanvraag van circus Herman Renz. Volgens de Partij voor de Dieren Amsterdam, Dierenbescherming Amsterdam, Wilde Dieren de Tent Uit en Piepvandaag.nl wordt het welzijn van dieren in circussen ernstig geschaad. Daarom hebben zij gezamenlijk een emailactie opgezet waarin deelraadsleden van stadsdeel Zuid worden opgeroepen om zich hard te maken voor een vergunningmodel waarmee circussen met wilde dieren geweerd kunnen worden.

Onderzoek van Wageningen Universiteit toonde in 2009 aan dat het welzijn van dieren in circussen ernstig wordt aangetast. Redenen hiervoor zijn ongeschikte huisvesting, het ontbreken van een soortspecifieke leefomgeving, stress, trainingen en kunstjes onder dwang en regelmatige transporten. Aan de behoeften van wilde, niet gedomesticeerde dieren kan in een circusbestaan niet worden voldaan. Landen zoals Engeland en Oostenrijk hebben dit onderkend en hebben daarom een verbod ingesteld op gebruik van wilde dieren in circussen.

‘In Nederland is er landelijk nog niet zo’n verbod ingesteld. Wel is er een maatschappelijk debat gaande over de wenselijkheid van een verbod. In 2010 nam de Amsterdamse gemeenteraad een motie aan van de Partij voor de Dieren, die de stadsdelen oproept om bij vergunningaanvraag circussen zonder wilde dieren te laten prevaleren boven circussen met wilde dieren. De aanvraag van een vergunning voor de openbare ruimte loopt via de stadsdelen.’, aldus Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Amsterdam.

Stadsdeel Zuid heeft begin dit jaar nog een nieuwe Nota Dierenbeleid vastgesteld. Hierin wordt ook ingegaan op het gebruik van wilde dieren in circussen. In de nota stelt het stadsdeel juridisch geen mogelijkheden te hebben om vergunningen te weigeren aan circussen met wilde dieren, tenzij twee conflicterende evenementenvergunningen worden aangevraagd.

Uit Nederlands voorbeeld blijkt echter dat het wel degelijk mogelijk is voor een gemeente (vergelijkbaar met de bevoegdheden van een stadsdeel) om te ontkomen aan het verlenen van vergunningen aan circussen met wilde dieren. De gemeente Heemskerk weert sinds 2007 circussen met wilde dieren. Eenmaal per jaar verleent Heemskerk een vergunning aan een circus. Omdat er meerdere aanvragen per jaar zijn, wordt een vergunning verleend op basis van een roulatiesysteem. Circussen zonder wilde dieren krijgen voorrang.

De e-mailactie roept deelraadsleden en bijzonder commissieleden van Amsterdam Zuid daarom op om bij het Dagelijks Bestuur aan te dringen op invoering van het Heemskerkse model. De e-mail kan worden ondertekend op http://www.piepvandaag.nl.

[plugin news default "circus"]

[plugin vragen null "circus"]

[plugin moties null "circus"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Overlast door ratten aanpakken bij de bron

In de Kolenkitbuurt is sprake van een rattenplaag, zo meldden het Parool en At5 met meerdere berichten. De ratten zouden er z...

Lees verder

E-mailactie wordt petitie

De actie voor Circus zonder (wilde) dieren in Stadsdeel Zuid-Amsterdam gaat na ruim 1500 verstuurde emails en overvolle mailb...

Lees verder