Amsterdam kan nog niet instemmen met bouw bunga­lowpark Fort Benoorden


5 december 2012

Amsterdam kan nog niet instemmen met de bouw van 83 bungalows bij Fort Benoorden in Spaarndam. Dit werd vandaag duidelijk tijdens een vergadering van de Amsterdamse gemeenteraad (lees de integrale bijdrage van duo-raadslid Lammert van Raan hier). De Partij voor de Dieren heeft zich de afgelopen jaren vastgebeten in de besluitvorming rond het bungalowpark en benadrukte nogmaals de ondeugdelijkheid van het plan.

Het noodlijdende Recreatieschap Spaarnwoude probeert al jaren een oplossing te zoeken voor Fort Benoorden. Projectontwikkelaar ESBI Bouw diende een plan in waarin wordt voorgesteld om een bungalowpark te bouwen naast het fort, om daarbij het fort te restaureren en om te vormen tot bezoekerscentrum.

Omdat het plan van ESBI Bouw inhoudt dat er tientallen bomen moeten worden gekapt en het bungalowpark een grote toestroom van bezoekers zal betekenen via wegen die dat moeilijk aankunnen, stuitte het plan op veel verzet bij bewoners en zorgde het voor verdeeldheid binnen politieke partijen.

Wethouder Ossel, die bestuurslid is van het Recreatieschap, stelde hierop extra eisen aan het bouwplan:
- het schrappen van de geplande pitch- en puttbaan;
- het opstellen van een communicatieplan ten aanzien van de vervolgstappen, waarin belangengroepen worden betrokken;
- het verkrijgen van een second opinion met betrekking tot het verkeer;
- het creëren van meer waardevolle natte natuur.

Niet voldaan aan voorwaarden, zes belangengroepen hebben zich teruggetrokken
Duo-raadslid Lammert van Raan: ‘De pitch- en puttbaan is uit de plannen geschrapt. Het communicatieplan is opgesteld, maar zes belangengroepen hebben zich teruggetrokken uit het overleg. Zij vinden het plan onuitvoerbaar en voelen zich niet gehoord. Wat betreft de second opinion over het verkeer blijkt dat hier nog veel aan schort. De wethouder erkent dit probleem. Het plan voor de aanleg van natte natuur kan volgens de Partij voor de Dieren geen compensatie vormen voor de verloren gegane natuur.’

Financiële situatie
Uit onderzoek van de Partij voor de Dieren blijkt dat de opbrengsten van het bungalowpark via erfpacht minimaal zijn voor het recreatieschap. Deze bedragen maximaal 100.000 euro per jaar. Voor het recreatieschap is dit een zeer geringe winst, die waarschijnlijk direct verdampt als het beheer van de natuur uit eigen budget moet worden betaald, zoals experts aanraden. Ook zal het onderzoek van de afgelopen jaren moet eerst worden betaald door het Recreatieschap - als het plan doorgaat.

Plan onverantwoord
De Partij voor de Dieren vindt dat de opbrengsten van het bungalowpark op geen enkele manier opwegen tegen de schade aan de omgeving door toegenomen verkeer, bouw, bezoekers en het verdwijnen van natuur. De partij heeft vanaf het begin geageerd tegen het plan. Vandaag toonden ook PvdA, GroenLinks, Red Amsterdam, SP en D66 zich kritisch en concludeerden dat er niet aan de voorwaarden is voldaan. Alleen de VVD liet onverkort de steun voor het bouwen in Ecologische Hoofdstructuur blijken. Voor het CDA is het primair een afweging van de wethouder zelf, maar deze partij stelde wel vast dat een goede financiële onderbouwing onderdeel moet zijn van de afweging.

Wethouder Ossel gaf aan verder te zullen gaan op de ingeslagen weg. Kritisch en primair als bestuurslid van het Recreatieschap. De mening van de gemeenteraad is hierin niet leidend. Hij vindt verkeer de belangrijkste factor in de besluitvorming en wacht op een oplossing van omliggende gemeenten.

De Partij voor de Dieren zal zich tot 19 december, de datum waarop het Recreatieschap vergadert, blijven inspannen de wethouder ervan te overtuigen dat het nu voorliggende plan van tafel moet en heeft in overleg met betrokkenen goede alternatieven beschikbaar.

Radio Amsterdam FM verslaat

[plugin news default "benoorden"]

[plugin vragen gemeente "benoorden"]

[plugin moties gemeente "benoorden"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren boekt succes in strijd tegen Roundup

De Partij voor de Dieren boekt succes in haar strijd tegen het giftige onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Drie stadsdelen sto...

Lees verder

Wintertijd: vragen over dakloze hondenbezitters en hun honden

In reguliere opvangplaatsen is het vaak niet toegestaan om een hond mee te nemen. Dat is een probleem voor Amsterdamse dakloz...

Lees verder