Aange­nomen voor­stellen van de Partij voor de Dieren


6 november 2014

Vanavond heeft de gemeenteraad de Begroting 2015 vastgesteld. Enkele voorstellen van de Partij voor de Dieren zijn aangenomen, waardoor de begroting dier-, milieu- en natuurvriendelijker is geworden.

Amendement Dierenwelzijn in de begroting
In de Begroting 2015 ontbrak een paragraaf dierenwelzijn. Dit hebben wij aangekaart en door middel van een amendement komt er nu toch een lijst met belangrijke dierenwelzijnspunten in de begroting te staan, bestaande uit 7 doelen:
1. Het is belangrijk om een goed functionerende keten van dierenopvang en noodhulp te behouden;
2. Door voorlichting kunnen impulsaankopen van huisdieren worden beperkt waardoor er minder dieren worden gedumpt of als afstandsdier moeten worden herplaatst;
3. De door de gemeente gesubsidieerde dierenorganisaties en de kinderboerderijen dienen te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen die op grond van dierenwelzijn worden gesteld;
4. Minima kunnen tegen verlaagd tarief hun huisdier laten controleren en behandelen door de hieraan deelnemende dierenartsen;
5. De Nota Amsterdams Dierenwelzijnsbeleid 2006 en de stadsdeelnota’s dierenwelzijn worden vervangen door een nieuwe nota Dierenwelzijn;
6. Er dienen voldoende BOA’s te zijn aangesteld met de bevoegdheid in Domein II om strafrechtelijk én bestuursrechtelijk handhavend op te kunnen treden inzake de wetgeving dierenwelzijn;
7. Medewerkers van de Dierenambulance krijgen een aparte opleidingsmodule om op de taxi-/tram-/busbaan te mogen rijden.

Amendement Bedrijven voor circulaire economie
Het stimuleren van een duurzame en circulaire economie vergt specifieke aandacht voor bedrijven die de beginselen van een circulaire economie toepassen. Met dit amendement hebben we ervoor gezorgd dat zij die aandacht ook zullen krijgen en beter bediend zullen worden door de gemeente.

Motie Pilot regenwater voor huishoudelijke activiteiten
Amsterdam heeft net als andere steden te maken met een combinatie van veel bebouwing en klimaatverandering. Klimaatverandering brengt hevige piekbuien met zich mee. Regenwater belandt vaak direct op straat en in het riool terwijl dit ook voor huishoudelijke doeleinden zou kunnen worden gebruikt. Met het aannemen van deze motie gaat Amsterdam onderzoeken of bij een gemeentelijk nieuwbouw- of renovatieproject een experiment kan worden gedaan waarbij regenwater wordt gebruikt voor huishoudelijke activiteiten, zoals toiletspoeling, tuinbesproeiing, wasmachine, et cetera.

Amendement en motie Waterkwaliteitsnormen
Twee andere voorstellen gaan over waterkwaliteit. De ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater in Amsterdam is ontoereikend tot slecht gebleken (PBL, Waterkwaliteit Kaderrichtlijn Water 2013). De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is erop gericht om de (chemische en biologische) kwaliteit van watersystemen te verbeteren. Omdat Amsterdam volgens PBL op dit moment niet voldoet aan de KRW-richtlijnen, diende de Partij voor de Dieren een amendement in waardoor in de begroting komt te staan dat Amsterdam zich er binnen zijn eigen taken en verantwoordelijkheden voor in gaat zetten om de wateren die een KRW-status hebben minstens aan de KRW te laten voldoen. En met een motie heeft het college nu ook de opdracht gekregen om uit te werken welke stappen het de komende jaren concreet hiertoe gaat zetten.

Motie Natuurwaarden en biodiversiteit monitoren
De Partij voor de Dieren ontdekte dat de laatste natuurwaardekaart van Amsterdam uit 2007 stamt. Het monitoren van de toestand van de natuur in en om Amsterdam is echter essentieel om een doelgericht biodiversiteitsbeleid te voeren. Door inventarisatieacties in de gehele metropoolregio te doen ontstaat een totaalplaatje van de metropoolregio, mits deze systematisch worden uitgevoerd. Uit de Stadsvogelbalans 2013 van Vogelbescherming bleek dat de huismus in aantal toeneemt, terwijl de spreeuw als broedvogel alarmerend hard achteruit gaat. Ook vogels die afhankelijk zijn van struiken en groen zoals merel, roodborst en winterkoning nemen in aantal af. Met deze motie is besloten dat het college elke vijf jaar een monitoring doet, waarbij de eerste monitoring uiterlijk eind 2015 wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Gerelateerd nieuws

Initiatiefvoorstel visvriendelijke stad gelanceerd

De Partij voor de Dieren wil dat sportvissen in Amsterdam tot de verleden tijd gaat behoren. De fractie vindt het onaanvaardb...

Lees verder

Begroting Amsterdam 2015

Vandaag wordt de Begroting 2015 vastgesteld. Dit is niet alleen het financiële kader voor het komende jaar maar ook voor de j...

Lees verder