Voor­jaarsnota 2019 (vaarwegen opnemen in gevoelige bestem­min­gen­beleid)


13 juni 2019

Motie van het Bloemberg-Issa inzake de Voorjaarsnota 2019 (vaarwegen opnemen in gevoelige bestemmingenbeleid)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat:

  • uit onderzoek is gebleken dat er een verband is tussen blootstelling aan verkeersgerelateerd fijnstof en de ontwikkeling van astma en allergie bij kinderen;
  • afstandscriteria voor vaarwegen nog ontbreken in de Amsterdamse richtlijn gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit, terwijl scheepvaart kan leiden tot een significante verhoging van gemeten NO (stikstofmonoxide), NO2 (stikstofdioxide) en (ultra)fijnstof gehaltes aan de rand van het water.

Overwegende dat:

  • kinderen op alle Amsterdamse scholen recht hebben op schone lucht.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de mogelijkheden te onderzoeken om afstandscriteria voor vieze vaarwegen op te nemen in de lokale richtlijn gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit en de gemeenteraad hier voor de Begroting 2020 over te informeren.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, DENK

Tegen

D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, Bij1, FvD, CDA