Struc­tuur­visie 2040 (Voed­sel­visie)


16 maart 2011

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Structuurvisie 2040: Voedselvisie

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Constaterende dat

Voedsel behoort tot 1 van de 7 kansrijke economische sectoren
Het programma proeftuinen afgelopen jaar gestopt is;
Het stimuleren van productie van duurzaam voedsel in de landbouwgebieden om de stad heen, een te ondernemen actie is van de structuurvisie (blz 133);
Food Center voor bovenstaande zal uitgroeien tot een kernschakel in de stedelijke en regionale voedselketens (blz 101);
Amsterdam verder geen voedselvisie heeft;

Overwegende dat:

Ons voedsel 30-40% bijdraagt aan CO2 uitstoot (proeftuinen blz 1);
De toenemende productievraag en daarmee samenhangende distributie van voedsel een enorme bedreiging vormt voor de leefbaarheid. Ter illustratie: een Nederlandse maaltijd heeft ruim 30.000 km afgelegd voordat hij op ons bord ligt;
Op dit moment slechts 1% van de bevolking bezig is met het produceren van voedsel voor de overige 99% die daarvan afhankelijk is geworden;
We tegen de grenzen van de productiemogelijkheden aan lopen, te zien aan de voedselcrisissen;
We zelfvoorziend willen blijven in onze voedselproductie
Het programma Proeftuin Amsterdam onderdeel was van een bredere maatschappelijke trend: Een groeiende groep consumenten besteedt meer aandacht aan lekker (samen) eten, streekproducten en gezondheid.;
In diverse steden voedselinitiatieven zijn gestart: Eetbaar Rotterdam; Foodprint (Den Haag); Lekker Utrègs (Utrecht) etc.;
De kabinetsnota ‘Duurzaam Voedsel’ duidelijk maakt dat Nederland een ambitieus voedselbeleid heeft. Voor decentrale overheden is voedsel echter een relatief nieuw agendapunt;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

-Een voedselvisie op te stellen voor de stad Amsterdam, waarin onder andere wordt uitgezocht hoe omringende landbouwgebieden, braakliggende terreinen en leegstaande kantoren een bijdrage kunnen leveren aan duurzame voedselproductie (zoals stadskwekerijen, zie voorbeeld van “groenten uit Amsterdam”)

-Deze visie in samenspraak met de ondernemers, zoals FCA, boeren en burgerinitiatieven te ontwikkelen

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdA, D66

Tegen

VVD, CDA, SP, GroenLinks