Pacht­over­een­komst Amster­damse hengel­sport­ver­e­niging (verbod weerhaken en meer­voudige haak)


30 november 2017

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het besluit inzake de conceptpachtovereenkomst met de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (verbod weerhaken en meervoudige haak)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de concept pachtovereenkomst met de Amsterdamse Hengelsportvereniging

Constaterende dat:

  • In de Gedragscode staat dat “sportvissers” verplicht zijn om met zorg en respect met de vissen om te gaan
  • Er in deze hobby gebruik wordt gemaakt van enkelvoudige haken en meervoudige haken, met en zonder weerhaken
  • Weerhaken en meervoudige haken het risico op verwondingen aan de gevangen vis vergroot
  • Deze haken ook de kans vergroten dat de haken te sterk vast blijven zitten in de vis waardoor de haak moet worden verwijderd met een kniptang en de vis inclusief haak wordt teruggegooid.

Overwegende dat:

  • Het aan de haak slaan van een vis per definitie al niet diervriendelijk is, laat staan door middel van weerhaken of meervoudige haken

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Het gebruik van weerhaken en meervoudige haken in de onderwaterjacht te verbieden
  • Dit verbod op te nemen in de pachtovereenkomst met de Amsterdamse Hengelsportvereniging en door te voeren in alle bijlagen, inclusief de Gedragscode.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, D66

Tegen

VVD, SP, PvdO, CDA

Lees onze andere moties

Pachtovereenkomst Amsterdamse hengelsportvereniging (visvergunning intrekken bij overtreding)

Lees verder

Pachtovereenkomst Amsterdamse hengelsportvereniging (Bosbaan)

Lees verder

    Word actief Doneer