Motie inzake geen verharding of bebouwing voor commer­ciële exploi­tatie


23 december 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de gezamenlijke uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van volkstuinparken in de gemeente Amsterdam en de notitie Aanpak voor ontwikkeling van Amsterdamse volkstuinparken;

Constaterende dat:

- het voorgestelde beleid tot doel heeft volkstuinparken zodanig te ontwikkelen dat deze meer bezoekers zullen aantrekken en ontvangen;

- zaalverhuur en experimenteren met commerciële exploitatie (ten behoeve van de maatschappelijke functie en beleidsdoelstelling) binnen de aanpak mogelijk worden gemaakt;

- vermeld staat dat de meeropbrengsten uit de exploitatie aangewend kunnen worden voor het beheer en onderhoud en activiteiten op de volkstuinparken;

- te lezen is dat de voorwaarden en kaders die hiervoor gelden nog bepaald dienen te worden;

- de Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur (TAC) onderstreept heeft dat recreatieve en maatschappelijke nevenfuncties zoals horeca momenteel nog niet als inpasbaar gelden binnen het groentype ‘volkstuinpark’;

- de TAC benadrukt heeft dat het ruimtelijke uitgangspunt dat de introductie van nieuwe tuinvormen en recreatief aanbod niet tot verdere verharding/bebouwing mag leiden essentieel is.

Overwegende dat:

- groen in de stad erg schaars is;

- tuinparken hoogwaardig groen bieden en een zeer waardevolle bijdrage leveren m.b.t. klimaatbestendigheid en de biodiversiteit;

- commerciële exploitatie zoals horeca niet bevorderlijk is voor de rust, leidt tot vervuiling en niet past bij het karakter van volkstuinparken;

- drukte door horeca een negatieve impact heeft op de biodiversiteit in tuinparken en commercialisering van de natuur niet wenselijk is;

- het waardevolle groen van tuinparken niet opgeofferd mag worden voor het realiseren van onnodige verharding en bebouwing.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

geen verharding of bebouwing in het kader van commerciële exploitatie toe te staan in tuinparken.

Indiener

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK

Tegen

CU, GroenLinks, D66, PvdA, JA21, NIDA, VVD, SP