Motie inzake nieuwe volks­tuin­parken bij stads­uit­breiding


23 december 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de gezamenlijke uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van volkstuinparken in de gemeente Amsterdam en de notitie Aanpak voor ontwikkeling van Amsterdamse volkstuinparken;

Constaterende dat:

– het college heeft besloten dat er geen nieuwe volkstuinen meer bij zullen komen in Amsterdam;

– de TAC naar aanleiding van de in december 2020 ingetrokken Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid heeft geconstateerd dat het voornemen om programmatisch in de toekomst geen extra ruimte te bieden in Amsterdam aan nieuwe volkstuinparken, vanuit de Hoofdgroenstructuur geredeneerd slechts een te onderschrijven keuze is mits er complementair voldoende mogelijkheden in de buurt worden geboden om te tuinieren;

– wat de TAC betreft de programmering van nieuwe volkstuinparken vanuit maatschappelijk oogpunt relevant is op het moment dat de garantie daarvan ontbreekt en het aanbod achterblijft;

– ook het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West, met het oog op de ambitie tot forse uitbreiding van de stad zoals het project Haven Stad, aangaf het onverstandig te vinden om geen nieuwe volkstuinparken aan te leggen.

Overwegende dat:

– volkstuinen een belangrijke maatschappelijke functie vervullen, de sociale cohesie versterken en van groot belang zijn voor het welzijn van veel Amsterdammers;

– volkstuinen een rijke biodiversiteit kennen, hoogwaardig groen en rust bieden en een zeer waardevolle bijdrage leveren m.b.t. klimaatbestendigheid;

– de lange wachttijd voor volkstuinen laat zien dat er onder inwoners van onze stad een grote behoefte aan tuinen bestaat;

– stadsuitbreidingsontwikkelingen (zoals Haven Stad, Strandeiland en Buiteneiland) gepaard zouden moeten gaan met genoeg tuiniermogelijkheden voor aspirant tuinders.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Bij stadsuitbreidingsontwikkelingen op zoek te gaan naar nieuwe locaties voor volkstuinparken.

Indiener

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, DENK

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, JA21, NIDA, VVD, SP