Motie inzake dieren niet storen met licht en geluid


23 december 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de gezamenlijke uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van volkstuinparken in de gemeente Amsterdam en de notitie Aanpak voor ontwikkeling van Amsterdamse volkstuinparken;

Constaterende dat:

– het voorgestelde beleid tot doel heeft volkstuinparken zodanig te ontwikkelen dat deze meer bezoekers zullen aantrekken en ontvangen;

– daarbij de ruimst mogelijke openingstijden gehanteerd worden;

– tevens zaalverhuur en experimenteren met commerciële exploitatie (ten behoeve van de maatschappelijke functie en beleidsdoelstelling) binnen de aanpak mogelijk worden gemaakt.

Overwegende dat:

– het in de lijn der verwachting ligt dat, door bovengenoemde doelstellingen, de hoeveelheid licht en geluid toeneemt op de tuinparken;

– dieren erg gevoelig zijn voor licht- en geluidsoverlast;

– de Amsterdamse tuinparken een rijke biodiversiteit kennen en momenteel rustige leef-, schuil- en nestgebieden vormen voor verschillende dieren.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

– per tuinpark door een stadsecoloog te laten beoordelen of nieuwe ontwikkelingen die (meer) geluid en licht veroorzaken (zoals ruimere openingstijden, zaalverhuur en commerciële exploitatie) verantwoord zijn met het oog op het behouden van de biodiversiteit;

– ontwikkelingen niet toe te staan indien de inschatting is dat dieren hierdoor verstoord kunnen worden in hun natuurlijke gedrag.

Indiener
J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, CU, GroenLinks, D66, PvdA, DENK, SP

Tegen

JA21, VVD, NIDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de Toekomstvisie Drinkwater (vermindering gebruik drinkwater door datacenters)

Lees verder

Motie inzake geen verharding of bebouwing voor commerciële exploitatie

Lees verder

    Word actief Doneer