Motie inzake de bestuur­lijke reactie op motie nr. 2018-316, inzake meerdere scena­rio’s voor de Boter­bloem ( Lutke­meer­polder onderdeel van de Hoofd­groen­structuur)


19 december 2018

Motie van de leden Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren), Simons (BIJ1) en Ceder (ChristenUnie) inzake de bestuurlijke reactie op motie nr. 2018-316, inzake het uitwerken van meerdere scenario’s voor het behoud van (zoveel mogelijk van) de functie van zorgboerderij de Boterbloem (Lutkemeerpolder onderdeel van de Hoofdgroenstructuur)

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,

Gehoord de discussie van de bestuurlijke reactie op motie nr. 2018-316, van de voormalige raadsleden Nuijens en Geenen inzake het uitwerken van meerdere scenario’s voor het behoud van (zoveel mogelijk van) de functie van zorgboerderij de Boterbloem (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1330).

Constaterende dat:

 • de enig biologisch gecertificeerde akkerbouwgrond in Amsterdam in de Lutkemeerpolder te vinden is;
 • het gebied langs de groene as loopt en de biodiversiteit versterkt;
 • De Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling in het rapport ‘Naar een groene stad’ stelt dat voor de Amsterdamse Metropool de groene gebieden in en om Amsterdam onmisbaar zijn vanwege de vele functies die zij vervullen en in hoge mate de stedenbouwkundige kwaliteit van de stad bepalen.

Overwegende dat:

 • er in de gemeenteraad de wens heerst om de Hoofdgroenstructuur te versterken en uit te breiden;
 • de Lutkemeerpolder kan bijdragen aan versterking van de Hoofdgroenstructuur;
 • er in Amsterdam veel draagvlak is om dit unieke gebied te behouden;
 • behoud van een groene Lutkemeerpolder van publiek belang is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:


 • een onderzoek te starten naar uitbreiding van de Hoofdgroenstructuur en hierbij het gebied van de Lutkemeerpolder te betrekken;
 • hierbij te onderzoeken welk groentypen dit gebied zou kunnen krijgen en advies te vragen aan de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur;
 • dit extra stuk Hoofdgroenstructuur op te nemen in de Structuurvisie Amsterdam 2040;
 • daarbij de optie tot opkoop van de polder door de gemeente nadrukkelijk te overwegen.

De leden van de gemeenteraad


J.F. Bloemberg-Issa

S. Simons

D. Ceder


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

VVD, D66, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA

Lees onze andere moties

Motie inzake de bestuurlijke reactie op motie nr. 2018-316, inzake het uitwerken van meerdere scenario’s voor het behoud van (zoveel mogelijk van) de functie van zorgboerderij de Boterbloem (uitstel van de plannen)

Lees verder

Motie inzake het rapport “Grip op Westpoort Warmte” van de rekenkamer en het overnemen van de aanbevelingen (zonnepanelen meetellen in berekening van gelijkwaardigheid)

Lees verder

    Word actief Doneer