Motie Voor­jaarsnota 2019 (Kinderen niet meer buiten spel)


10 juli 2019

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat er onvoldoende speeltuinen zijn waar kinderen met en zonder lichamelijke beperking samen kunnen spelen en er te weinig speeltoestellen zijn voor kinderen met een lichamelijke beperking;

Overwegende dat kinderen met een lichamelijke beperking in Amsterdamse speeltuinen nog steeds buiten spel staan.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • voor kinderen met een lichamelijke beperking toegankelijk gemaakte speeltuinen te vermelden op de gemeentelijke website;
  • bij de aanleg van nieuwe speelvoorzieningen en bij het onderhoud van bestaande speelplaatsen, in te zetten op het verbeteren van de toegankelijkheid, in samenwerking met de stadsdelen;
  • hierdoor het aantal speeltuinen met speeltoestellen die ook geschikt zijn voor kinderen met een lichamelijke beperking te verhogen.

De leden van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)
D.T. Boomsma (CDA)


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

FvD