Motie inzake Voor­jaarsnota 2021 (maat­schap­pe­lijke baten groen inzich­telijk maken


13 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Voorjaarsnota 2021 en de daarin

voorgestelde begrotingswijzigingen van de Begroting 2021.

Constaterende dat:

  • in de voorjaarsnota lasten en baten zijn opgenomen over ‘wonen en groen’, maar het onduidelijk is hoe de baten zijn berekend en opmerkelijk dat de baten aanzienlijk lager uitvallen dan de lasten.

Overwegende dat:

  • er een rekenprogramma is, genaamd TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), waarmee de baten van natuur en water kunnen worden gekwantificeerd;
  • Amsterdam betrokken is geweest bij de ontwikkeling van TEEB-stad;
  • het in begrotingen lijkt alsof groen vooral een kostenpost is, terwijl de maatschappelijke baten van groen uiteenlopen van een betere luchtkwaliteit tot vermeden energiekosten en van meer vastgoedwaarde van woningen tot aan een hogere arbeidsproductiviteit;
  • in november 2012 al een motie van de fractie van de Partij voor de Dieren met dezelfde strekking is aangenomen, maar hier door het college destijds geen vervolg aan is gegeven;
  • de urgentie van voldoende groen in de stad i.v.m. klimaatverandering alleen maar is toegenomen en in begrotingen daarom voortaan de baten van groen, die tegenover de lasten staan, juist zouden moeten worden weergegeven.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  1. te onderzoeken of de baten van groen in de stad voor een aantal groenprojecten kunnen worden berekend volgens de TEEB-systematiek;
  2. dit te doen voor ten minste twee groenprojecten in de resterende bestuursperiode;
  3. hierover te rapporteren aan de gemeenteraad.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

NIDA, JA21, PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement inzake Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (geen bus of tram door het Westerpark)

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (schrap subsidie Jumping Amsterdam)

Lees verder

    Word actief Doneer