Motie inzake steviger optreden tegen beloning boven WNT bij RAI


18 februari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over beloning RAI

Constaterende dat

- Bij de aanstelling van een nieuwe commissaris voor de RvC de gemeentelijke regels voor het beloningsbeleid zijn overschreden;

- Amsterdam zich daarom als 25% aandeelhouder van stemming over de aanstelling heeft onthouden.

Overwegende dat

- In het gemeentelijk beloningsbeleid is vastgelegd dat de maximale beloning van leden van de RvC niet hoger mag zijn dan 10% van het maximale salaris van een bestuurder onder de WNT-2 norm;

- De RAI een deelneming is die zich structureel niet houdt aan het afgesproken beloningsbeleid of de WNT-2 norm voor de huidige RvC;

- De Congresmarkt door corona geheel is ingezakt en dit vanzelfsprekend ook drukt op de financiële resultaten van de RAI en financiële loonmatiging aan de top de norm zou moeten zijn.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Bij toekomstige aanstelling van RvC leden bij de RAI met een te hoge beloning boven WNT norm tegen de benoeming te stemmen in plaats van onthouding. Eventuele Amsterdamse financiële corona-steun niet te verlenen aan de RAI indien zij niet voornemens zijn de bezoldiging in lijn te brengen met de gemeentelijke afspraken en WNT normen.

Indieners

D.F. Boutkan
I. Nadif
E.A. Flentge
J.F.W. van Lammere


Status

Aangenomen

Voor

DSA, NIDA, PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK

Tegen

JA21, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake geen erotisch centrum in bestaande woonwijken met veel sociale en economische problematiek

Lees verder

Motie inzake plantaardigere én diervriendelijkere initiatieven

Lees verder

    Word actief Doneer