Motie inzake rappor­teren over groen en blauw in Jaar­rap­portage Zuidas


15 september 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over de Jaarrapportage Zuidas.

Constaterende dat:

– in de Jaarrapportage Zuidas worden geen cijfers gegeven over de stand van zaken van de groenvoorzieningen en waterberging;

– de ontwikkeling van groenvoorziening, groene daken en meer waterberging en betere klimaatadaptatie van groot belang is voor een gezonde en leefbare stad.

Overwegende dat:

– de raad inzicht zou moeten hebben in de ontwikkeling van groen en waterberging en de stand van zaken ten aanzien van klimaatadaptatie, ook op de Zuidas;

– de wethouder Zuidas hierover in juli 2019 een toezegging heeft gedaan, maar deze niet is uitgevoerd.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

In de Jaarrapportage en Halfjaarrapportage Zuidas, te beginnen bij de Halfjaarrapportage 2021, te rapporteren over:

– het groenplan, aantal bestaande gekapte en herplante bomen;

– het plan Blauwe Zuidas en waterberging;

– aantal en omvang van groene daken, en

– klimaatadaptatie en de gemiddelde waterberging per vierkante meter per gebied (zowel op particulier terrein als in de openbare ruimte).

Indieners
N.A. van Renssen
J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen