Motie inzake bescherming meer­vleermuis


31 januari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over Investeringsnota IJdoornschoollocatie

Constaterende dat:

– de schoorsteen van de IJdoornschool op dit moment als (kraam)verblijf van een kolonie meervleermuizen dient;

– de meervleermuis een beschermde diersoort is;

– er in het plan van aanpak is geopperd “om een vrouwelijk individu van de kolonie van de meervleermuis van de IJdoornschoollocatie handmatig te verplaatsen naar de voorziening(en) en daar enige tijd ‘vast te houden” omdat “[d]e roep van de meervleermuis vanuit de voorziening […] de andere vleermuizen [kan] motiveren om ook de voorziening te betrekken;”

– op de schoorsteen van de IJdoornschool bovendien de steenbreekvaren is aangetroffen;

– de steenbreekvaren onder de huidige gedragscode Flora- en faunawet van de Gemeente Amsterdam valt, alsmede onder aanvullend beleid dat de gemeente aan het voorbereiden is voor een aantal niet (meer) beschermde muurplanten.[1]

Overwegende dat:

– het belangrijk is om kwetsbare flora en fauna te beschermen;

– er reeds maatregelen getroffen zijn om de meervleermuis te lokken naar een nieuwe verblijfplaats (vleermuistoren), maar dit tot op heden nog niet gelukt is;

– er in de huidige plannen slechts een gewenningsperiode voor de meervleermuis van één jaar is opgenomen;

– uit stukken echter blijkt dat meervleermuizen een “extreem lange gewenningstijd van soms wel 3 jaar” hebben;[2]

– de QuickScan ook adviseert om “een deel van de schoorsteen met steenbreekvarens (indien mogelijk) te realiseren in een nieuwe constructie;”

– er in de QuickScan 11 kansen worden gesignaleerd voor de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit op deze plek;

– er bezwaar is aangetekend tegen de aangevraagde ontheffing voor de Milieuweten deze procedure nog loopt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

– de schoorsteen van de IJdoornschool te respecteren als een belangrijke thuishaven van (deels beschermde) flora en fauna en deze niet te slopen;

– het natuurlijke gedrag en de extreem lange gewenningstijd van de meervleermuis te respecteren in dit proces;

– geen gebruik te maken van de gijzeling van vrouwelijke meervleermuizen;

– gevolg te geven aan de aanbevelingen van de QuickScan met betrekking tot de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit op deze plek.

Indiener

J.F. Bloemberg-Issa


[1] Notitie (raadsinformatie.nl) p.6.

[2] 210707 Activiteitenplan IJdoornschoollocatie.pdf P.23


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, BIJ1

Tegen

DSA, JA21, VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA