Motie inzake meer nieuwe ruimte voor stads­tui­nieren


23 december 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de gezamenlijke uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van volkstuinparken in de gemeente Amsterdam en de notitie Aanpak voor ontwikkeling van Amsterdamse volkstuinparken;

Constaterende dat:

– de lange wachtlijsten voor volkstuinen laten zien dat de behoefte en wens om te tuinieren groot is onder Amsterdammers;

– de Bond van Volkstuinders het college oproept tot uitbreiding van ruimte voor in verenigingsverband tuinieren en dat tuinieren op diverse manieren mogelijk is en dat de wethouder in de commissie RO aangaf hier open voor te staan.

Overwegende dat:

– meer groen en meer tuiniermogelijkheden voor meer Amsterdammers door de gemeente gerealiseerd kunnen worden door in stadsplannen extra openbare ruimte te reserveren voor (georganiseerd) stadstuinieren;

– gezamenlijk tuinieren (in verenigingsverband) de sociale cohesie bevordert en goed is voor de continuïteit van goed beheerd groen;

– meer groen de biodiversiteit in de stad versterkt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

– meer openbare ruimte te reserveren voor gezamenlijk stadstuinieren, bijvoorbeeld in ontwikkel- en transformatiegebieden;

– eind 2022 met een nota te komen over extra tuiniermogelijkheden in de stad.

Indiener

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, DENK, JA21, NIDA, VVD, SP