Motie inzake meer inzet ten aanzien van proef­dieren in Amsterdam


27 juni 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over het Vaststellen van de Agenda Dieren 2024-2026

Constaterende dat:
- In de Wet Dieren is vastgelegd dat dieren een eigen intrinsieke waarde hebben;
- Dieren volgens de wet geen angst, pijn, verwondingen of beperkingen in hun natuurlijke gedrag mogen ervaren, voor zover redelijkerwijs mogelijk;
- Amsterdam ernaar streeft om een diervriendelijke stad te zijn, waar dieren in staat om een natuurlijk en gezond leven te leiden, vrij van onnodig leiden en stress;
- Het vorige Nederlandse kabinet, Rutte II, in 2016 de ambitie uitsprak om Nederland in 2025 'grotendeels proefdiervrij' te maken;
- Er desondanks 9 instellingen zijn in Amsterdam waar naar schatting jaarlijks 75.673 dieren worden misbruikt als proefdier[1];

Overwegende dat:
- Het stadsbestuur van Amsterdam daar helaas niet direct verandering in kan brengen, maar desondanks binnen de mogelijkheden kansen heeft om bij te dragen aan de versnelling van het afschalen van dierproeven en aan een verbetering van de huidige situatie;
- De Partij voor de Dieren Amsterdam in 2021 al 9 suggesties gedaan hoe de transitie naar proefdiervrij lokaal te versnellen;
- Het de ambitie van de gemeente om een diervriendelijke stad te zijn kracht zou bijzetten wanneer er op lokaal niveau meer inzet wordt gepleegd om de transitie naar dierproefvrij te versnellen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
- Uit te spreken dat Amsterdam de ambitie heeft om een proefdiervrije stad te worden;
- Te verkennen wat er mogelijk is om de transitie naar proefdiervrij (op lokaal niveau) te versnellen en hierbij de voorstellen uit de Discussienota ‘Proefdieren in Amsterdam’ mee te nemen en op elk van deze voorstellen te reflecteren;
- Deze acties onderdeel te maken van de acties in de Agenda Dieren 2024-2026, waarmee de beoogde uitwerking van dit initiatief uiterlijk 2026 is;
- Zowel in de voortgangsrapportage 2025 als de evaluatie 2026 te rapporteren over de voortgang;

Indieners,

J. Krom
M. Lust
G. Noordzij


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het toekennen van een toegankelijk sporten keurmerk

Lees verder

Amendement inzake dieren in Artis

Lees verder

    Word actief Doneer