Motie inzake manne­n­e­man­ci­patie


18 februari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over voortgangsbrief en beleidsmonitor Diversiteit 2022.

Constaterende dat:

- Mannenemancipatie oorspronkelijk één van de zeven prioriteiten was in de subsidieregeling diversiteit en inclusiviteit voor allianties Amsterdam 2021-2023;

- Er op het gebied van mannenemancipatie uiteindelijk geen alliantie is gevormd die aanspraak heeft gemaakt op de betreffende subsidie en er zodoende op een andere manier invulling zou worden gegeven aan de prioriteit mannenemancipatie;

- In de Voortgangsbrief Diversiteit en Inclusiviteit 2022 er slechts één zin over de emancipatie van mannen staat opgenomen;

- Wethouder Groot Wassink op 2 februari bij de bespreking van dit onderwerp heeft gezegd dat hij “onverminderd” waarde hecht aan dit onderwerp;

Voorts constaterende dat:

- Er de afgelopen periode meerdere schandalen hebben plaatsgevonden omtrent grensoverschrijdend gedrag en (seksueel) geweld tegen vrouwen;

- Deze problematiek zich niet alleen beperkt tot de wereld van cultuur, media, onderwijs en sport, maar het ook een actueel probleem is in de politiek, zoals blijkt uit het feit dat grensoverschrijdend gedrag ook onderwerp van debat was in de Amsterdamse gemeenteraad n.a.v. het handelen van een voormalig wethouder en er recent een Tweede Kamerlid is opgestapt n.a.v. klachten over grensoverschrijdend gedrag;

- Uit nieuw onderzoek van het CBS blijkt dat in de vier grootste steden 77% van meisjes en jonge vrouwen worden lastiggevallen op straat[1];

- Uit onderzoek van de European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)[2] blijkt dat 45% van Nederlandse vrouwen fysiek en/of seksueel geweld heeft meegemaakt, 73% is ooit seksueel geïntimideerd en één op de tien vrouwen is ooit verkracht;

- Het onderzoek van FRA laat zien dat de woonomgeving relatief gezien de gevaarlijkste plek is voor vrouwen en meisjes omdat de plegers van geweld vaak partners, ex-partners of andere familieleden of vrienden zijn;

- De daders van het plegen van fysiek of seksueel geweld volgens het onderzoek van FRA in 91% van de gevallen een man is;

- Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis de aanbeveling uit het onderzoek van FRA samenvat als volgt: “Geweld tegen vrouwen hangt samen met de verschillen in maatschappelijke positie van vrouwen en mannen, de daarmee samenhangende stereotypering en hardnekkige sociale en culturele legitimeringen van geweld. Een gendersensitieve aanpak is noodzakelijk om geweld tegen vrouwen te voorkomen en bestrijden.”;

- In 2018 waren volgens het SCP[3] ruim driekwart van alle vermoedelijke daders van vermoorde vrouwen de partner of ex-partner;

Overwegende dat:

- Het College voor de Rechten van de Mens[4] stelt: “Geweld tegen vrouwen is een inbreuk op de mensenrechten van vrouwen. De overheid heeft daarom een belangrijke taak om dit geweld te voorkomen en bestrijden.”

- Staatssecretaris Gunay Uslu n.a.v. het schandaal bij The Voice[5] het volgende heeft uitgesproken: "Het ligt niet aan de vrouwen. Mannen moeten hier echt hun verantwoordelijkheid nemen.";

- Mannenemancipatie-organisatie Emancipator stelt: “Geweld tegen vrouwen vindt plaats in een context die seksisme, genderongelijkheid en geweld bagatelliseert, normaliseert en uitlokt. In negen van de tien gevallen van fysiek en seksueel geweld is de pleger een man. Geweld hangt sterk samen met maatschappelijke ideeën over mannelijkheid en wat het betekent om een man te zijn. Niet alle mannen zijn daders maar alle mannen kunnen eraan bijdragen dat gendergerelateerd geweld stopt.”;

- De Top600, een aanpak voor personen die relatief veel high-impact delicten hebben gepleegd, voor 99.6% uit mannen bestaat.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- Uit te spreken dat het stadsbestuur in Amsterdam een voortrekkersrol wil spelen op het
gebied van mannenemancipatie, juist ook in het kader van preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag, (seksueel) geweld en criminaliteit;

- Externe expertise van bijvoorbeeld organisaties zoals Atria, Centrum Seksueel Geweld, Emancipator, Rutgers en Slachtofferhulp Nederland in te zetten om te toetsen of de reeds ingezette interventies en de voorgenomen interventies de juiste zijn om dit om het vraagstuk van seksueel grensoverschrijdend gedrag te adresseren;

- De verhouding tussen mannen en vrouwen en de inzet op de emancipatie van mannen als thema mee te nemen in de ontwikkeling van bestaande en nieuwe interventies die bijdragen aan sociale veiligheid vanuit de verbeteraanpak Personele Zorg en de Bestuursopdracht Inclusie en Diversiteit;

- Ook bij zo veel mogelijk deelnemingen, subsidiënten, bedrijven waar de gemeente inkoopt, samenwerkingspartners en onderwijsinstellingen dit onderwerp en het belang om hier iets mee te doen onder de aandacht te brengen en te stimuleren om soortgelijke stappen te nemen;

- Hierover te rapporteren naar de raad.

Indiener(s),
J.A. Veldhuyzen
S.R.H. Blom
D. Schreuders
A. Kiliç
N.V.M. La Rose
A.L. Bakker

[1] https://www.parool.nl/amsterda...;

[2] https://atria.nl/nieuws-public...

[3] https://digitaal.scp.nl/emanci...

[4] https://mensenrechten.nl/nl/ge...

[5] https://www.rtlnieuws.nl/nieuw...


Status

Aangenomen

Voor

DSA, NIDA, PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK

Tegen

JA21, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake plantaardigere én diervriendelijkere initiatieven

Lees verder

Motie inzake behoud polder Spaarndammerdijk

Lees verder

    Word actief Doneer