Amen­dement inzake de raads­voor­dracht getiteld “Kennis­nemen van het raads­adres van 7 mei inzake aandacht voor de ontwik­ke­lingen in de Lutke­meer­polder.”


1 juli 2020Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gezien de behandeling in de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening,

Grondzaken, Zuidas en Marineterrein, Energietransitie.

Onder het kopje “Besluit:” luidt de tekst van de raadsvoordracht als volgt:

  • Kennis te nemen van het raadsadres van Platform Behoud Lutkemeer inzake aandacht voor de ontwikkelingen in de Lutkemeerpolder.

Deze tekst wordt geschrapt en vervangen door de volgende:

Besluit:

  • Het raadsadres van 7 mei 2020 tezamen met het daarbij meegezonden verzoek van 24 februari 2020 tot wijziging van het bestemmingsplan Lutkemeerpolder aan te merken als een bij de gemeenteraad correct ingediende aanvraag tot herziening van het bestemmingsplan;
  • het college op te dragen de verzochte herziening met bekwame spoed voor te bereiden, met inbegrip van -indien nodig- het nemen van voorbereidingsbesluiten;
  • in het kader van de herziening worden de vigerende bestemmingen “Bedrijven 1”, “Bedrijven 2” en “Wonen en bedrijven” vervangen door “Agrarische doeleinden 1” en “Groenvoorziening en natuur”.

De leden van de gemeenteraad

A.H.J.W. van Schijndel

J. Bloemberg-Issa


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake inzake het raadsadres aandacht voor de ontwikkelingen in de Lutkemeerpolder (start voorbereidingen herziening van het bestemmingsplan Lutkemeerpolder)

Lees verder

Amendement inzake het bestemmingsplan Erasmusparken Robert Scottbuurt (geen permanente opslagcontainer in het park)

Lees verder

    Word actief Doneer