Motie inzake het vast­stellen van de Nota bodem­beheer inclusief de bodem­kwa­li­teits­kaart (Voorkomen bodem­ver­vuiling door kunstgras)


7 november 2019

Motie van het lid J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake het vaststellen van de Nota bodembeheer inclusief de bodemkwaliteitskaart (Voorkomen bodemvervuiling door kunstgras)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Nota bodembeheer inclusief de bodemkwaliteitskaart.

Constaterende dat:

  • in de nota Bodembeheer geen paragraaf is gewijd aan Pfas, waarbij het gaat om 6000 stoffen waarvan er 1500 kankerverwekkend zijn;
  • het Rijk al aangescherpte regelgeving en normering heeft voor toegestane gehaltes Pfas in de grond;
  • Amerikaans onderzoek Pfas heeft gevonden in kunstgras[i];
  • het college voornemens is veel kunstgrasvelden aan te leggen, o.a. in de Hoofdgroenstructuur.

Overwegende dat:

  • kunstgrasvelden vervuilde grond met Pfas kunnen veroorzaken;
  • vervuilde grond voorkomen moet worden, ten zeerste in de Hoofdgroenstructuur.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

een moratorium in te stellen op de aanleg van kunstgrasvelden.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa

[i]https://theintercept.com/2019/10/08/pfas-chemicals-artificial-turf-soccer


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Bij1

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA