Motie inzake het vast­stellen van de Nota bodem­beheer inclusief de bodem­kwa­li­teits­kaart (giftige grond)


7 november 2019

Motie van het lid J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake het vaststellen van de Nota bodembeheer inclusief de bodemkwaliteitskaart (giftige grond)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Nota bodembeheer inclusief de bodemkwaliteitskaart.

Constaterende dat:

  • in de nota Bodembeheer geen paragraaf is gewijd aan Pfas, waarbij het gaat om 6000 stoffen waarvan er 1500 kankerverwekkend zijn;
  • het Rijk al aangescherpte regelgeving en normering heeft voor toegestane gehaltes Pfas in de grond;
  • in de Amsterdamse 19e-eeuwse ring de grond bijna altijd vervuild is;

Overwegende dat:

het werken en verwerken van grond (verplaatsen en opslag) risico’s kan
opleveren voor werknemers, bewoners, grondwater en daarmee de
volksgezondheid in gevaar kan komen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

om bij bodemonderzoek een verplichting op te nemen om ook op Pfas te
toetsen en normeringen en regels vast te stellen over wanneer grond
wel/niet verplaatst en opgeslagen mag worden.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, DENK

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, FvD, CDA