Motie Begroting 2020 inzake de Begroting 2020 (Geen scholen in het groen)


7 november 2019

Motie van het lid Bloemberg-Issa inzake de Begroting 2020 (Geen scholen in het groen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2020.

Constaterende dat:

- in Zuidoost een internationale school in een park is gerealiseerd;

- volgens het coalitieakkoord uitbreiding van de stad moet met behoud van de groene kwaliteiten van Amsterdam.

Overwegende dat:

- het groen in Amsterdam beschermd dient te worden;

- het realiseren van deze school op een locatie waar kinderen van een andere school buiten speelden bovendien haaks staat op de ambitie van groene schoolpleinen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

(Tijdelijke) uitbreiding en nieuwbouw van scholen niet te realiseren in het groen.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Bij1, DENK

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, FvD, CDA