Motie inzake het uitvoe­rings­pro­gramma afval en grond­stoffen 2020-2025 (actieplan afbouwen afval­ver­branding)


17 december 2020

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen 2020- 2025.

Constaterende dat:

  • de gemeente Amsterdam op het gebied van afval pas in 2050 volledig circulair wil zijn;
  • er in het uitvoeringsprogramma geen duidelijk afbouwtraject van afvalverbranding staat;
  • bij het AEB circa 30% van het plastic afval nog steeds verbrand wordt;
  • volgens de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 de stad nog minimaal 15 jaar afhankelijk blijft van afvalverbranding.

Overwegende dat:

  • bij de nota van beantwoording (p.27) zorgen van burgers over afvalverbranding worden afgedaan als 'een transitiemaatregel';
  • het verbranden van plastic afval kankerverwekkende stoffen uitstoot;
  • het AEB dichtbij woningen in de wijk Bos en Lommer staat;
  • het verbranden van afval CO2 uitstoot en daarmee bijdraagt aan klimaatverandering.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • 1. een actieplan 'afbouw afvalverbranding AEB' op te stellen, waarin (geschatte) duur van afvalverbranding bij het AEB, procentuele daling per jaar van de afvalverbranding en de milieueffecten worden meegenomen;
  • 2. de resultaten van het actieplan voor te leggen aan de raad.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, BIJ1, DENK, PvdO

Tegen

Onafhankelijke Raadsfractie, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake het Vestigingsbeleid Datacenters gemeente Amsterdam 2020 – 2030: Amsterdam Duurzaam Digitaal (waterverbruik)

Lees verder

Motie inzake de Investeringsnota Sloterdijk 2 zuid (Rhônepark onderdeel van Hoofdgroenstructuur)

Lees verder

    Word actief Doneer