Motie inzake het uitvoe­rings­pro­gramma afval en grond­stoffen 2020-2025 (actieplan afbouwen afval­ver­branding)


17 december 2020

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen 2020- 2025.

Constaterende dat:

  • de gemeente Amsterdam op het gebied van afval pas in 2050 volledig circulair wil zijn;
  • er in het uitvoeringsprogramma geen duidelijk afbouwtraject van afvalverbranding staat;
  • bij het AEB circa 30% van het plastic afval nog steeds verbrand wordt;
  • volgens de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 de stad nog minimaal 15 jaar afhankelijk blijft van afvalverbranding.

Overwegende dat:

  • bij de nota van beantwoording (p.27) zorgen van burgers over afvalverbranding worden afgedaan als 'een transitiemaatregel';
  • het verbranden van plastic afval kankerverwekkende stoffen uitstoot;
  • het AEB dichtbij woningen in de wijk Bos en Lommer staat;
  • het verbranden van afval CO2 uitstoot en daarmee bijdraagt aan klimaatverandering.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • 1. een actieplan 'afbouw afvalverbranding AEB' op te stellen, waarin (geschatte) duur van afvalverbranding bij het AEB, procentuele daling per jaar van de afvalverbranding en de milieueffecten worden meegenomen;
  • 2. de resultaten van het actieplan voor te leggen aan de raad.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, Bij1, DENK, PvdO

Tegen

Onafhankelijke Raadsfractie, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, FvD, CDA