Motie inzake het Social Pact Zuidoost onderdeel maken van de Alliantie Masterplan Zuidoost


21 april 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over het Masterplan Zuidoost

Constaterende

- Amsterdam Zuidoost nog steeds gekenmerkt wordt door sociale, economische, culturele problematieken en uitdagingen;

- het stelsel van formele processen voor Amsterdammers in stadsdeel Zuidoost, en in vergelijkbare delen van de stad, niet goed genoeg werkt;

- een aanzienlijk deel van de bewoners hierdoor weinig vertrouwen heeft in de overheid;

- dit wantrouwen, in combinatie met de opgestapelde problematieken en uitdagingen, een voedingsbodem is voor ondermijnende structuren, zoals criminaliteit;

- de samenleving inmiddels wederom gealarmeerd is vanwege de recente geweldsincidenten in Zuidoost en andere delen van de stad.

Overwegende dat

- de burgemeester heeft aangekondigd te komen met een interventie, genaamd het Masterplan Zuidoost;

- er veel potentie ligt in het verstevigen en verbeteren van de samenwerking met lokale sleutelfiguren, professionals en rolmodellen in Zuidoost (hierna te noemen: ”lokale experts”);

- het Social Pact Zuidoost, een collectief van informele organisaties in Zuidoost, is ontstaan vanuit de grassroots, die de verbinding maken tussen de formele en de informele wereld en organisaties – en tussen kwetsbare burgers en de overheid;

- het Social Pact Zuidoost tijdens de coronacrisis heeft laten zien welke onmisbare rol zij speelt in het stadsdeel;

- dit pact een voorbeeldfunctie kan zijn voor hoe organisaties in andere stadsdelen en steden hun krachten kunnen bundelen;

- de overgrote meerderheid van het maatschappelijk middenveld van Zuidoost onderdeel is van het Social Pact en zij soms met betere en effectievere oplossingen komen dan formele instanties en organisaties;

- het betrekken van het Social Pact Zuidoost grote kansen biedt veranderingen te realiseren in formele processen van de (overheids)instanties en de toegankelijkheid daarvan;

- dit onmisbaar is in een aanpak die lokaal en cultuursensitief moet zijn;

- lokale expertise en een grondig begrip van de lokale dynamiek voorwaardelijk zijn voor een succesvolle aanpak.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Het platform Social Pact Zuidoost zitting te laten nemen in de Alliantie Masterplan Zuidoost.

Indieners

S.R.H Blom
J.F. van Pijpen
T.C. de Fockert
N.V.M. la Rose
S.Y. Khan
T. Kuiper
J.F.W. van Lammeren
J.A. Veldhuyzen
D.T. Boomsma


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen