Motie inzake het bestem­mingsplan Sluis­buurt en aanvaarden van mili­eu­ef­fect­rapport Zeebur­ger­eiland (noord- en zuidzijde Sluis­buurt Hoofd­groen­structuur)


28 november 2018

Motie van lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake het bestemmingsplan Sluisbuurt en aanvaarden van milieueffectrapport Zeeburgereiland (noord- en zuidzijde Sluisbuurt Hoofdgroenstructuur)

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,

Gehoord de discussie van het bestemmingsplan Sluisbuurt en aanvaarden van milieueffectrapport Zeeburgereiland (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1261).

Constaterende dat:

  • Amsterdam voor een groot deel van het plangebied dat betrekking heeft op bestemmingsplan Sluisbuurt eigenaar is met uitzondering van een deel van het groen waar Rijkswaterstaat de eigenaar is;
  • op de ‘verbeelding’ van het bestemmingsplan de noordzijde en de zuidzijde van het plangebied de bestemming groen hebben;
  • op pagina 160 van het bestemmingsplan komt naar voren dat de westzijde van het plangebied in de Hoofdgroenstructuur ligt;
  • op de ‘verbeelding’ van het bestemmingsplan een deel van het groengebied aan de westzijde zowel de bestemming Groen als dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering heeft.

Overwegende dat:

  • er in de gemeenteraad de wens heerst om de Hoofdgroenstructuur uit te breiden;
  • de bestemming Groen en dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering de Hoofdgroenstructuur elkaar niet in de weg staan maar juist goed aanvullen;
  • voor het garanderen van de rust en de ecologische kwaliteit van het groen in de noordzijde en de zuidzijde van het plangebied het aan te bevelen is om aan deze twee groengebieden ook de dubbelbestemming Waarde-Hoofgroenstructuur te geven.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:


  • een onderzoek te starten naar uitbreiding van de Hoofdgroenstructuur met de gebieden aan de noordzijde en aan de zuidzijde die in de ‘verbeelding’ van bestemmingsplan Sluisbuurt de bestemming Groen hebben;
  • hierbij te onderzoeken welk groentype de twee bovenstaande gebieden krijgen en advies te vragen aan de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur;
  • deze extra stukken Hoofdgroenstructuur zo mogelijk op te nemen in de Structuurvisie Amsterdam 2040.

De leden van de gemeenteraad


J.F. Bloemberg-Issa

N.A. van Renssen

C. de Heer

A. Kilic

S. Simons

N.T. Bakker

D.T. Boomsma

W. van Soest


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake AEB Holding NV: Investeren in Biomassacentrale, geen overhaast besluit.

Lees verder

Amendement inzake het bestemmingsplan Sluisbuurt en aanvaarden van milieueffectrapport Zeeburgereiland (uitbreiding Hoofdgroenstructuur in de Sluisbuurt)

Lees verder

    Word actief Doneer